دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.
الهى ! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى ! یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهى ! سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.
الهى ! چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ‏ایم و تنها تو کاره اى.
الهى ! از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.
الهى ! شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.
الهى ! واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.
الهى ! چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت...
هی دل چگونه کالای است که شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتر از این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

طبقه بندی موضوعی

۳۰ مطلب با موضوع «فلسفه ومنطق» ثبت شده است

۱۳
اسفند


سوالات درس فلسفه ومنطق مرحله چهارم کنکور آزمایشی

بهمن 1392

1-پیرامون قیاس اقترانی کدام گزینه غلط است .

                1-هرمقدمه ای که صغرای نتیجه را در بر گرفته باشد درابتدای قیاس می آورند

                2-قیاسی است که اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده است

                3-مهمترین رکن در قیاس اقترانی حد وسط می باشد

                4-صغرا و کبرا در حقیقت مقدمات قیاس اقترانی می باشند.

2-قیاس " هرموجود جسمانی دارای کمیت است و هرآنچه زنده است موجودی جسمانی است  . شکل ...... قیاس اقترانی ...... بوده و تعداد ضروب هرشکل این نوع قیاس ........می باشد.

                1-اول – حملی – 16

                2-چهارم – شرطی – 64

                3-چهارم – حملی – 16

                4-اول – شرطی – 64

3- براساس شرایط انتاج شکل دوم قیاس اقترانی حملی کدام گزینه می تواند با صغرای ذیل ، قیاسی منتج تشکیل دهد.     "هر مومنی پاکدامن است "

                1-برخی زن ها پاکدامن نیستند

                2-برخی انسانها مومن نیستند

                3-هیچ مومنی خطاکار نیست

                4-هیچ کافری پاکدامن نیست

4-کدام گزینه از ضروب منتج شکل اول نمی باشد.

                1-هر الف ب است ( صغرا)

                2-هیچ ب ج نیست ( کبرا)

                3-برخی الف ب نیستند ( صغرا)

                4-هرب ج است ( کبرا)

5- پیرامون اثبات یکی از ضروب شکل دوم از راه برهان خلف ، کدام گزینه غلط است

                1-ابتدا باید نقیض نتیجه را به دست آورد

                2-نقیض نتیجه به عنوان کبرا مورد استفاده قرار می گیرد.

                3-درنهایت ، نتیجه به دست آمده با صغرای قیاس اصلی تناقض دارد

                4-تمامی ضروب منتج شکل دوم را از راه برهان خلف می توان اثبات کرد

6- کدام گزینه از حیث ماده با دیگری متفاوت است

                1-فاتح خیبر امام علی ع بوده است.

                2-مردمک چشم دربرابر نور حساس است

                3-حرارت علت اصلی انبساط فلز است

                4-دمای جوش آب 100 درجه است

7-پیرامون خطابه کدام گزینه نادرست است

                1-علت غایی خطابه ، تشویق مردم به انجام یا ترک عملی است از طریق تحریک عواطف و احساسات

2-خطابه ای نیکوست که با برهان و استدلال عقلی توام باشد.

3-آنچه در خطابه به عنوان ماده در نظر گرفته می شود ، اخلاق و فضایل انسانی است.

                4-در خظابه امکان دارد استدلال از محتوایی احساسی  وحتی غیر منطقی برخوردار باشد.

8- درشبه قیاس : هرآهنگری شاغل است   هرشاغلی پولدار است  اگر نتیجه بگیریم که : هر آهنگری پولدار است .  چه نوع مغالطه ای روی داده است.

                1-کبرای قیاس صادق نمی باشد.

                2-صغرای قیاس کاذب است.

                3-حدوسط در هردو مقدمه به یک معنا نیست

                4-شرایط انتاج شکل اول را ندارد

9-هدف از مغالطه ................. بوده  و مهمترین راه رهایی از گرفتار شدن به مغالطه ........... می باشد.

                1-غلبه برمخاطب – افزایش قدرت استدلال

                2- مخدوش کردن ذهن مخاطب – افزایش قدرت استدلال

                3-غلبه بر مخاطب – فراگیری قواعد منطقی

                4-مخدوش کردن ذهن مخاطب – فراگیری قواعد منطقی

10-در کدام قیاس حد وسط وجود ندارد.

                1-شیرین نام دختر است                                  هرشیرینی مزه است

                2-هرانسانی ازخاک است                               خاک بی ارزش است

                3-گربه گوشتخواراست                                  هرگوشتخواری پرنده است

                4-برخی مسلمانان شیعه هستند                          برخی مسلمانان سنی هستند

11-کدام فیلسوف از نظر فکری پیرو ارسطو نبوده است

                1-ابن سینا  

                2-کندی

                3-توماس آکویناس

                4-سهروردی

12-آنچه بیش از همه ذهن ارسطو را به خود مشغول کرد................. بود و از منظر او طبیعت در حال .............. است.

                1-مشکلات اعتقادی سوفیست ها – شدن

                2-دگرگونی های طبیعت – بودن

                3-دگرگونی های طبیعت – شدن

                4-علل اربعه هستی – بودن

13-ارسطو معتقد بودآن عامل که با عمل خود چیزی را بوجود می آورد و آنکه ماهیت و نوع یک پدیده را حکایت می کند به ترتیب علل ...... و...... می باشند.

                1-غایی – صوری

                2-فاعلی – غایی

                3-صوری – مادی

                4-فاعلی – صوری

14-این عبارت بهمنیار که " یا آن جزو به ...... بود وبس چنانکه خشت سریر را "  با کدام عبارت تکمیل می شودو پیرامون کدام نوع علت ازعلل اربعه بحث می کند.

                1-قوت – صوری        

                2-قوت – مادی

                3-فعل – صوری

                4-فعل – مادی

15-این عبارت این سینا که " برخی از افعال و حرکاتی که در اجسام دیده می شود از یک علت خارجی است وبرخی از خود جسم  است و سبب خارجی ندارد " بخش اول و دوم این عبارت به ترتیب اشاره به کدام گزینه دارد.

1-       علت فاعلی بیرونی – علت فاعلی درونی

2-علت فاعلی درونی – علت فاعلی بیرونی

3-علت فاعلی درونی – طبیعت شیء

4-طبیعت شیء  – علت فاعلی درونی

16-از منظر ارسطو فلسفه دانشی است که :

                1-به تفسیر جهان هستی می پردازد

                2-پیرامون علل اولیه هستی بحث می کند

                3-به کشف انگیزه درونی طبیعت می پردازد

                4-عاملی آگاهانه و اصلی سازمان یافته است

17-کدام گزینه پیرامون ارتباط انسان و جهان با مبانی فکری ابن سینا  هم خوانی ندارد.

                1-تزکیه و تهذیب علت اصلی ارتقاء آدمی به درجات ومراتب بالاتر تجرد است

                2-نفس آدمی این قدرت را دارد که در جهان تصرف کند

                3-غایت خلقت انسان ، قهر و غلیه برجهان طبیعت است

                4-میان عوالم کبیرو  صغیر ، تناسب و هماهنگی ویژه ای برقرار است.

18-بیت  "  ترک این مرحله بی همرهی خضر مکن   ظلمات است بترس از خطر گمراهی "   اشاره به مضمون کدامیک از حکایات تمثیلی ابن سینا داشته و نهایت سفر عرفانی عارف چگونه تحقق می باید.

1-       حی بن یقظان – عبور از ورطه ها و پرتگاه های کوه قاف

2-       رساله الطیر - عبور از ورطه ها و پرتگاه های کوه قاف

3-       حی بن یقظان – تبدیل به صورت کامل عالم صغیر

4-       رساله الطیر - تبدیل به صورت کامل عالم صغیر

19-ظاهر بینی و زیاده روی در مشی استدلالی در عالم اسلام ظهور ..........را در پی داشت  و غزالی با نوشتن کتاب ..........برآن شد تا آراء فلاسفه را معارض دین نشان دهد.

                1-معتزله – مقاصد الفلاسفه

                2-اشاعره – مقاصد الفلاسفه

                3-معتزله – تهافت الفلاسفه

                4-اشاعره – تهافت الفلاسفه

20-کدام گزینه پیرامون روش اشراقی نادرست است.

1-دراین روش تنها به نیروی عقل وترتیب قیاس برهانی اکتفا می شود.

2-فیلسوف اشراقی باید براهین محکم عقلانی را با تجربه درونی درهم آمیزد

3-استدلال محض سیر و سلوک روحانی دراین روش ناکارآمد است.

4-روش اشراقی باهردو روش مشایی و عرفانی تفاوت دارد.

21-این عبارت سهروردی که  "هرگاه اتفاق افتد که در زمانی  حکیمی غرق در تأله  بوده و در بحث نیز استاد باشد اورا ریاست تامه بود " پیرامون کدامیک از مدارج دانایی بوده و به نظر او خالی شدن جهان از تدبیر حکیم الهی چه ثمره ای را به دنبال دارد.

                1-آنانی که به صور استدلالی و طریقه برهانی توجهی ندارند – ظلمانی شدن عالم و آدم

                2-آنانکه هم در صور برهانی و هم در اشراق به کمال رسیده اند – ظلمانی شدن عالم و آدم

                3-آنان که به صور استدلالی و طریقه برهانی توجهی ندارند – مستولی نبودن امام متأله

                4- آنانکه هم در صور برهانی و هم در اشراق به کمال رسیده اند- مستولی نبودن امام متأله

22-از دیدگاه شیخ اشراق  حقیقت امری است ...... و منسوب به ........ بوده و جایگاه آن ........ می باشد.

                1-مشکک – مبدأ واحد – دل حکیم

                2-واحد – ذات الهی – ایران باستان

                3-مشکک – مبدأ واحد – ایران

                4-واحد – ذات الهی – دل حکیم

23-اثبات مباحثی نظیر تجرد بعد خیال در انسان ، ثمره اثبات انوار ....... در فلسفه سهروردی بوده و اثبات معاد جسمانی در گرواثبات .................می باشد.

                1-اسپهبدیه – عالم خیال

                2-ارباب انواع – عالم مثال

                3-اسپهبدیه – عالم مثال

                4-ارباب انواع – عالم خیال

24-کدام گزینه از ویژگی ها معلوم بالذات نمی باشد

                1-تنها صورت ذهنی آن نزد ما معلوم است.

                2-آگاهی ذهن به آن بی واسطه است

                3-معلوم واقعی و حقیقی محسوب می شود

                4-واقعیت آن برای ما آشکار است

25-بر اساس آراء و نظرات سهروردی هر علمی ( اعم از حصولی و حضوری ) در شعاع کدام گزینه به دست می آید

1-علم لدنی الهی

2-علم به مشرق اکبر

3-علم حضوری نفس به خود

4-علم اکتسابی نفسانی

پاسخ نامه

سوالات منطق :

سوال1  گزینه صحیح  1 ص 62-61

سوال 2 گزینه صحیح 3  ص 65-63

سوال 3 گزینه صحیح  4 ص 66

سوال 4 گزینه صحیح 3  ص 66

سوال 5 گزینه صحیح  2 ص 68

سوال 6 گزینه صحیح 1  ص 79

سوال 7 گزینه صحیح 3  ص 84و81

سوال 8 گزینه صحیح 1  ص 88

سوال 9 گزینه صحیح  2 ص 87

سوال 10 گزینه صحیح  2 ص 88

فلسفه سوم:

سوال 11 گزینه صحیح  4 ص 51

سوال 12 گزینه صحیح 3  ص 52

سوال  13گزینه صحیح  4 ص 54

سوال 14 گزینه صحیح  2 ص 54

سوال 15 گزینه صحیح  1 ص 55

سوال 16 گزینه صحیح 2  ص 59

فلسفه چهارم :

سوال 17 گزینه صحیح 3  ص 62

سوال 18 گزینه صحیح 3  ص 65

سوال 19 گزینه صحیح  4 ص 69

سوال 20 گزینه صحیح  1 ص 74

سوال21  گزینه صحیح  2 ص 75

سوال 22 گزینه صحیح 4  ص 76

سوال  23گزینه صحیح 3  ص 80

سوال 24 گزینه صحیح  1 ص 82

 سوال 25 گزینه صحیح  3 ص 83

  • طاهره نظیفی
۱۳
اسفند


 

درس اول:سوالات تستی


1-مقصودازنطق درکتابهای منطق وفلسفه..........نیست بلکه مقصود.........است که درسخن گفتن تجلی می شود.


1)سخن گفتن-عمل ورفتارانسان          2)سخن گفتن-تفکروتعقل
3)تفکروتعقل-عملورفتارانسان            4)تفکروتعقل-گویابودن انسان


2-ارسطوفیلسوف بزرگ یونان ملقب به......درسده ی......می زیست و............قواعدمنطق بود.

1)معلم اول-چهارم پیش ازمیلاد-کاشف   2)معلم اول-چهارم بعدازمیلاد-طراح
3)بنیانگذارفلسفی-چهارم پیش ازمیلاد-طراح    4)هیچ کدام  
3-.........انسان را«حیوان ناطق»نامیده اند:
1)سقراط       2)ارسطوئیان       3)افلاطون       4)منطق دانان


4)دانش وآگاهی مانسبت به اعضای بدن منجربه.........ازآن اعضامی شود:
1)شناخت اعضای بدن                             2)استفاده بهترازاعضا
3)جلوگیری ازکارکردن اعضای بدن             4)موارد الف وب

 

سوالات تشریحی
1)علم منطق چیست؟


 2)تفکرانسان ازچه زمانی آغاز شد ؟

 


3
)نقش اصلی منطق چیست؟

 

  • طاهره نظیفی
۱۳
اسفند


( سال سوم رشته های علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی )

 http://dl.soalsara.ir/files/d/3/e/falsafeh/falsafe.jpg http://dl.soalsara.ir/files/d/3/e/mantegh/mantegh.jpg

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس فلسفه و منطق سال سوم رشته علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی را از لینک های زیر دانلود نمایید:

دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – دی ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – شهریور ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – خرداد ۹۴ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – دی ماه ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – شهریور ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – خرداد ۹۳ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – دی ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق- شهریور ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – خرداد ۹۲ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – دی ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – شهریور ۹۱ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – دی ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – شهریور ۹۰ دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه فلسفه و منطق – خرداد ۹۰ دانلود  • طاهره نظیفی
۱۳
اسفند

سوالات نهایی فلسفه و منطق دی ماه 1388 از کتاب منطق (چاپ جدید)

الف سوالات فلسفه

1-    تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟75/0

o        فیلوسوفوس به معنی دوستدار دانایی رفته رفته به معنی مغالطه کار تبدیل شد.

o        بررسی اینکه چرا طبیعیت قابل شناخت است مربوط به فلسفه علوم طبیعی است.

o        علت مادی از نوع یک پدیده حکایت می کند و علت صوری از جنس یک پدیده

 

2-    هر یک از موارد سمت راست را با یکی از گزینه های سمت چپ به هم مربوط کنید.75/0

o         چوب                                                  علت فاعلی

o         نجار                                                    علت مادی

o         کسب درآمد                                      علت صوی

                                                                              علت غایی

 

3-    جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.5/0

-        بحث شناخت بینگر رابطه فلسفه با ................ است و بحث اصالت فرد و جامعه بیانگر رابطه فلسفه با ............. .

-        سقراط با فریاد  ...................... پرده جهل ............ را از مقابل چشم ها فرو انداخت

-        خطا ناپذیری ضامن ............ یک معرفت و .................. ضامن دوام و ثبات آن است.

-        از نظر ارسطو آنچه بودنی است .................... می باشد و آنگاه که به عنوان مبدا حرکت و سکون در نظر گرفته شود همان ................... است

4-    دو سوال اساسی مطرح کنید که بررسی آنها به فلسفه هنر مربوط می شود.5/0

5-  سقراط در مقابل این اعتقاد سوفسطاییان که هیچ معیار ثابتی برای برای تشخیص درست و نادرست وجود ندارد ،چه عاملی را به عنوان راه حل رسیدن به علم درست معرفی می نماید؟5/0

6-    اتهاماتی که در دادگاه آتن به سقراط زده شد چه بود؟5/0

7-    زندان غار و خارج شدن آدمی از غار در تمثیل افلاطون با چه چیز هایی مطابقت دارند؟5/0

8-    ارسطو فلسفه را چه نوع دانشی می نامد؟5/0

9-    چرا فلسفه اولی مهمترین مصداق فلسفه است؟1

10- چرا سخت پروتاگوراس در باب حقیقت نقطه مقابل گرگیاس است؟1

11-اگر تنها با ادراک حسی حقیقت هر چیزی را در یابیم به چه نتایج مغالطه آمیزی دست خواهیم یافت؟1

ب: سوالات منطق

12- تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط می باشد؟2

o        انسان برترین مخلوق است زیرا دارای قدرت نطق و تفکر است.

o        تعریف انسان به حیوان راست قامت تعریفی مانع می باشد.

o        قبول ذاتی برای ذات دلیل نمی خواهد اما تحقق آن علت جداگانه ای لازم دارد.

o        شکل و نحوه قرار گرفتن جملات در یک استدلال صورت نامیده می شود.

o        وظیفه منطق بازنمایاندن اقتران صحیح از اقتران غلط در قیاس اقترانی است.

o        جمع دو ضد محال است ولی رفع آن دوممکن.

13- موارد سمت چپ را با گزینه های سمت راست به هم مربوط کنید.5/0

-        تنها راه مستقیم رسیدن به یقین                                                               1 اسقرا

-        سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر از راه شباهت آن دو   2 تمثیل

                                                                                                                3 قیاس

 

14-جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.75/1

کاشف قواعد منطق که این علم را تدوین نموده است................. است

برای ارائه تعریف به طور طبیعی ایتدا از مفاهیم ................. شروع و سپس به مفاهیم .......... می رسیم.

تعریف کامل که شامل بیشترین مفاهیم درونی است ................ نام دارد.

جمله خبری قابل صدق و کذب را در منطق ..................... می نامند.

در ضرب اول شکل اول قیاس اقترانی نتیجه همواره ............. کلی است.

اگر قضیه بعضی الف ب است کاذب باشد،  تقابل تحت تضاد آن همواره ....................است.

15-تعیین کنید بین دو مفهوم کلی زیر کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟25/0

خط کش- وسیله فلزی

16-از میان مفاهیم زیر آنهایی را که نسبت به انسان جنس می باشند بیابید.75/0

حیوان – متفکر- مهندس- سیاه- جسم نامی- جوهر

17-جدول زیر را کامل کنید.5/0

حد ناقص=

جنس.........................+ فصل

رسم ناقص =

جنس بعید +........................

 

18-نوع قضایای شرطی منفصل زیر را مشخص کنید.5/0

الف:غذا شور است یا شیرین            ب: قضیه شرطی یا منفصل است یا متصل

19-جدول زیر را کامل کنید.75/0

قضیه اول

قضیه دوم

رابطه

هر گردویی گرد است.

.................................................

تضاد

بعضی میوه ها خوردنی هستند.

هر میوه ای خوردنی است.

................

 

20-قیاس اقترانی زیر شکل چندم می باشد؟25/0

هر الف ب است. هیچ ج ب نیست.پس هیچ الف ج نیست.

21-تعیین کنید هر یک از استدلال های زیر به چه دلیل مغالطه می باشد؟1

الف. هر جسمی موجود است. هر جسمی دارای مکان است. پس هر موجودی دارای مکان است.

ب. معلمی پس از ورود به کلاس و پرسش درس از یک سوم دانش آموزان نتیجه گرفت که کل کلاس دروس قبل را کاملا فرا گرفته اند.

22-در قضایا به نشانه هایی که باعث می شوند دایره مصادیق روشن شود چه می گویند؟25/0

23-منتج بودن قیاس زیر را با کمک شکل اول و از راه عکس مستوی کبرا اثبات کنید.1

هر الف ب است. هیچ ج ب نیست. پس هیچ الف ج نیست.

24-اقسام برهان را نام برده و هر یک را تعریف کنید.1

25-اگر منطق علمی است که دانستن آن مانع خطا و اشتباه در تفکر و استدلال است پس این همه اختلاف میان فلاسفه و دانشمندان ناشی از چیست؟5/0


 


 


  • طاهره نظیفی
۱۰
دی

 قابل توجه دبیران محترم فلسفه و منطق :

پاسخ نامه ی فعالیت ها و تمرین های فلسفه ی چهارم

  • طاهره نظیفی
۱۰
دی

 در صفحات 80 و81 "بارم بندی دروس دوره متوسطه نظری پیش دانشگاهی و معارف اسلامی"

بارم بندی درس فلسفه و منطق سال سوم رشته علوم انسانی و بارم بندی فلسفه پیش دانشگاهی و معارف اسلامی، دوره دوم متوسطه (دبیرستان) سال تحصیلی 95-1394را می توانید مشاهد نمایید.

برای طراحی سوال در آزمون سال تحصیلی 95-1394 کتاب های چاپ سال های ذیل معتبر است:

کتاب فلسفه سوم چاپ 94-1393و کتاب منطق چاپ 94-1390معتبر است.

کتاب فلسفه پیش دانشگاهی چاپ 1394 معتبر است.

بارم بندی کتب فلسفه و منطق دوره آموزش متوسطه نظری

  • طاهره نظیفی
۱۰
دی

نوشتار حاضر مشتمل بر سه بخش می باشد؛ در بخش اول به معیارهای نگارش کتاب های آموزشی پرداخته شده است و در بخش دوم با توجه به آن معیارها کتاب آموزشی جدیدالتألیف منطق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم نیز راهکارهای پیشنهادی برای کاهش افت تحصیلی در دروس فلسفه و منطق ارائه گردیده است.

بخش اول: معیارهای نگارش

نگارش کتاب های آموزشی باید بر اساس معیارهایی انجام شود؛ این معیارها در دودسته طبقه بندی می شوند؛

الف- معیارهای صوری

1-خط و فونت کتاب مناسب باشد                                          6-از عناوین مناسب استفاده شود

2- فاصله خط ها یک دست باشد                                           7-دارای زیر نویس لازم برای مطالب باشد

3-جنس کاغذ مناسب باشد                                                   8-مطالب رفرنس لازم داشته باشد

4-صفحه آرایی کتاب مناسب باشد                                          9-دارای فرصت های کاربردی باشد

5-از نمودار، تصاویر و جداول استفاده شود                               10-نگارش کتاب با زبان ساده و روان باشد


  • طاهره نظیفی
۱۰
آذر
  • طاهره نظیفی
۱۰
آذر
برای دسترسی به پاسخنامه «کتاب فلسفه چهارم انسانی چاپ94»، فایل ضمیمه را بارگیری نمایید:
فایل ضمیمه

                                          

  • طاهره نظیفی
۲۶
آبان


  درس اول 
اﻟﻒ-ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ :    ﺳﺮﺳﺒ .1 ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﮔﻞ ﺪ آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟   .2  ﻣﻼک ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟    ارﺳﻄﻮﺋﻴ .3 ﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  .4  ﻣﻨﻄﻖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ؟  .5  ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻨﻄﻖ ﭼﻴﺴﺖ؟  .6  ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟  .7  اﺑﺪاع ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻴﺴﺖ؟   ﻛﻨﺪ .8 ذﻫﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻔﻜﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ درک ﻣﻲ    . ﻛﺎرﻛ .9 ﻛﺸﻒ ﺿﻮاﺑﻂ ذﻫﻨﻲ و ﻃﺮﻳﻖ ﺮدآ ﻛﺪام ن ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ  ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؟   ب-  ﻛﻮﺗﺎهﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ و / ﻏﻠﻂ  : -10 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روح اﻧﺴﺎن .......... اﺳﺖ   . ................ ﺷﻮد -11   .  ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲ ، ............... ﻗﻮاﻋﺪ -12 اﺳﺖ ، ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻧﻴﺎی ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺴﺎن  .    -13 ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و  ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﻲﻓﺮد ی ﺑﻨﺎم .................ﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺪوﻳﻦ    . -14 ﻣﻼک ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻗﺪرت ................  و ...........اﺳﺖ ﺑﺸﺮی    . -15 در ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻄﻖ، ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻄﻖ ﻫﻤﺎن .............. اﺳﺖ   . -16 اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن، اﻣﺮی ارادی ..............   ﻓﻴﻠﺴﻮف -17 ارﺳﻄﻮ   ﺑﺰرگ ﻛﻪ در ﺳﺪه ی .............  ﻣﻴﻼدی و ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ........ ..............اﺳﺖ   . -18 ﻛﺸﻒ .......... اﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ    . -19  ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ..........ﺷﻮد آﻏﺎز ﻣﻲ    . -20 واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮدی  اﻧﺴﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪ ای از  .............. و  ............ اﺳﺖ  ﺑﺮاﺳﺎس -21 روح و ﺟﺴﻢ   ﻗﻮاﻧﻴﻦ ...........  و .........ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ   ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ-22 ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روح اﻧﺴﺎن    -23  داﻧﺶ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺮاﻳﻨﺪ  : ........... -24  اﺳﺎس اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن  ................. -25 ﻛﺸﻒ ........... اﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ    . -26 ذﻫﻦ ﺑﺎ ......... اﺳﺖ زﻧﺪه   . ﻛﻴﺴﺖ؟ -27 اﺑﺪاع ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻖ    -28 ﻣﺪون ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ   -29 ارﺳﻄﻮ اﺑﺪاع ﻛﻨﻨﺪه ی ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ  
 ١ ﺷﻤﺎرﻩ
 
٢
ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ -30 ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺴﺎزد و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  .   اﺳﺖ -31 ارﺳﻄﻮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪه ی ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ  .   -32 ارﺳﻄﻮ ..........  ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ .......... آن)ﻛﻨﻨﺪه اﺑﺪاع -ﻛﺎﺷﻒ - ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺮاﺣﻲ (     *** درس دوم  -33 اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ؟   ﺑﻴﺎورﻳﺪ -34 ﻋﻠﻢ و ادراک اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻟﻲ  .   -35 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟   دار -36  ﺑﺮای ﭼﻪ اﻣﻮری ﻛﺎرﺑﺮد ً ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ  د؟  ﺑﻴﺎورﻳﺪ -37 اﺳﺘﺪﻻل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ؟ ﻣﺜﺎﻟﻲ  .   -38  در ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع رخ ﻣﻲ دﻫﺪ؟ ً ﺧﻄﺎی ﻓﻜﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ   -39 ﻫﺪف ﻣﻨﻄﻖ ﭼﻴﺴﺖ؟   ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -40 راﻫﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را  .   -41 دو ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻬﻢ ﻓﻜﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟   دﻫﻴﺪ -42 ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﺗﻮﺿﻴﺢ  .   -43 ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﻨ » دﻫﻴﺪ « ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺪ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ   . -44 ﻣﻨﻈﻮر از دروﻧﻲ »  ﻣﻌﺮﱠ « ﻣﺤﺘﻮی ف ﭼﻴﺴﺖ؟  -45 از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ) اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻌﺮﻳﻒ و   ( ﭼﻴﺴﺖ؟  -46 ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم از ﭼﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ؟   -47 در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻲ ﻣﻲ روﻳﻢ ﻳﺎ از ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ؟   ﻗﻮا -48 در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻋﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ را    . -49 ﭼﺮا ﻧﻤﻲ ﺗﻮان  ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻦ و دﻗﻴﻖ اراﺋﻪ داد؟  -50 ﭼﺮا ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮن آزادی، دﻳﻨﺪاری و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻘﻲ اراﺋﻪ داد؟   ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ -51 اﮔﺮ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ از  :  ﺷﻜﻞ، ﺿﻠﻊ و ﭼﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ، ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻳﻢ؟ ﭼﺮا؟  -52 اﮔﺮ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ) را ﺣﻴﻮان هروﻧﺪه (     ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟ ، -53  ﭼﺮا ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺜﻞ آزادی، اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و دﻳﻨﺪاری ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ؟   .................. اﺳﺖ -54  .  ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ، -55   ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ      ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ..............   و            .......... اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺖ    اﺳﺖ -56 دروازه ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ   -57 ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ دارد   ﻣﻔﺎ -58 ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﻫﺮ دوره ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻫﻴ را ﻢ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮی  ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ   -59 ﻣﻨﻈﻮر از دروﻧﻲ » ﭼﻴﺴﺖ؟ « ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﺮوف    اﺳﺖ؟ -60 ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ داﻧﺸﻲ   ﺑﺎﺷﺪ؟ -61 ﻛﺪام ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻲ      ***
 
٣
درس ﺳﻮم  -62 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟   ﻛ -63 ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺰﻳﻲ و ﻛﻠﻲ را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻨﻴﺪ   . -64 ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ، ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ؟   -65 ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺰﻳﻲ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ؟   ﺑﺎﺷﺪ؟ -66 ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﺪق ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪد را دارد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ    ﻛﻨﻴﺪ؟ -67 ذاﺗﻲ را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ    -68  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ و ﻳﻚ ﻣﻮرد را ﺑﻪد ﺗﻌﺮ ﻟﺨﻮاه ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻒ   . ﻛﻨﻴﺪ -69 ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ .   ﻛﻨﻴﺪ -70 از ﺷﻌﺐ ارﺑﻊ ﺗﺴﺎوی را ﺗﻌﺮﻳﻒ .   -ﻛﻨﻴﺪ 71 ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ .   ﻛﻨﻴﺪ -72 از ﻧﺴﺐ ارﺑﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ را ﺗﻌﺮﻳﻒ .   ﻛﻨﻴﺪ -73 داﻳﺮه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را رﺳﻢ و ﻧﺎم ﮔﺬاری .   ﻣ -74 از ﻣﻴﺎن ﻋﺒﺎرات ذﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻔﺎﻳﻢ ﺟﺰﻳﻲ و ﻛﻠﻲ را ﻣﺸﺨﺺ   . ﻇﻠﻢ   ) (       ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﻣﻦ  )  ( رود ﻛﺎرون  )(    ﻣﺴﺠﺪ  )  ( اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ  )  ( ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س  ) ((    -75  ﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرات ﻧﺴﺒﺘﻲ زﻳﺮ ﭼﻪ اﺳﺖ؟ از ﻧﺴﺒﺖ ارﺑﻊ ﺑﺮﻗﺮر    اﺳﺐ و ﻛﺘﺎب   )(     اﻧﺴﺎن و ﻧﺎﻃﻖ  )(     اﻟﻤﺎس و ﻣﻌﺪﻧﻲ )  ( ﻛﻮه و ﺑﻠﻨﺪ   )  (ﺣﻴ ﻣﺎﻫﻲ و  ﻮان  )  ( ﻣﻴﺰ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ  )  ( ﻣﻔﺎ -76 ﺑﻪ  ﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ذات و ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را ﻧﻤﻲ ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ، ..............ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ    .   ﺑﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -77 ای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ دو ﻣﻔﻬﻮم ذاﺗﻲ   . اﻧﺴﺎن   ...............) و  ( ................     ﺣﻴﻮان ................) و  ( ................ آب   .................) و  ( ..............     ﻣﺜﻠﺚ  .................) و  ( ................ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -78 ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺮﺿﻲ .   ﻧﺠﺎر  .............) و  ( ...........     درﻳﺎ  ..............) و  ( ................ زراﻓﻪ  .............) و  ( ...........     ﻣﺮﺑﻊ  .............) و  ( ............... ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -75 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﻔﻬﻮم ذاﺗﻲ را .   -76  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ذاﺗﻲ را   . -77 از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮم ذاﺗﻲ ذاﺗﻲ » ﻛﻨﻴﺪ « ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﻜﺎک ﻧﺒﻮدن ذات از را ﺑﻴﺎن   . ﻛﻨﻴﺪ -78 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﻳﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ  .    اﺳﺖ؟ -79 ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻧﺴﺐ ارﺑﻊ در ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی زﻳﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ   داﻧﺶ آﻣﻮز  اﻳﺮاﻧﻲ  ) (     ﻣﻴﻮه و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ )(    ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺮخ   )(       ﻏﺰل و ﻗﺼﻴﺪه  )(    ﻛﻨﻴﺪ -80 ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ .   ﻏﻮل ﺷﺎﺧﺪار   )(     ﻫﻤﻪ ی ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ)      ( -81 ﻣﺎ در ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺧﻮد از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ....  .......ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ   .
 ٤
درس ﭼﻬﺎرم 
ﻛﻨﻴﺪ -82 ﺟﻨﺲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ  .   ﻛﻨﻴﺪ -83 ﻓﺼﻞ را ﺗﻌﺮﻳﻒ  .    دﻫﻴﺪ -84 اﻧﻮاع ﻋﺮﺿﻴﺎت را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ    . ﺑﻴﺎورﻳﺪ -85 ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎرج ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﺎل  .   -86 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد؟  -دﻫﻴﺪ 87 ﻋﺮض ﺧﺎص را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ  .   دﻫﻴﺪ -88 ﻋﺮض ﻋﺎم را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ  .   ذا-89 ﺗ از  ...................... :1 : ﻴﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ،  .................... و   ...................  -90 ﻧﻮع، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .................  و ..........اﺳﺖ  . -91 ﻣﻔﻬﻮم دروﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮک را .....   .............. و ﻣﻔﻬﻮم دروﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را  ........... ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ  ﻛﻨﻴﺪ -92 ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻠﻴﺎت ﺧﻤﺲ زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ  .   درﺧﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﻞ   )  (     آرزو داﺷﺘﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن  )(    ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺳﻨﮓ  )(       آﻫﻦ ﺑﺮای ﻓﻠﺰ  )(    -93  ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻳﻚ ﻧﻮع .............ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ    . ﺟﻨ-94  ﺲ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ..............ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ    . -95 ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﻨﺲ در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺟﻨﺎس، ...............  و ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ...............ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ    . -96 ﻛﻠﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ................... ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﻲ    .  *** درس ﭘﻨﺠﻢ   ﺗﻌﺮﻳ -97 ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ  ﻒ وﺟﻮد دارد؟  -98 اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻢ را ) آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺴﺘﻦ و   ( ﺑﺪاﻧﻴﻢ، اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﭼﺮا؟  اﻗﺴ-99 ﺎ ﺑﻴﺎورﻳﺪ م ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻟﻲ    . ﺑﻴﺎورﻳﺪ -100 ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ اﺳﺖ؟ ﻣﺜﺎل .   -101  ﮔﺎﻫﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﺮض ﺧﺎص ﻣﻴﺴﺮ ﭼ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از  ﻪ راﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ؟  -101 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دروﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ............  و ..........اﺳﺖ   . -102 ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺴﺖ؟   اﻟﻒ  : ﻣﺮﺑﻊ  )  (ب  : اﻧﺴﺎن  )  (ج  : واﺣﺪ  )  (د  : ﺷﻜﻞ  )  ( ﻛﻨﻴﺪ -103 ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﻲ را ﭘﺮ .   ﻧﺎﻗﺺ ← .................. + ﺟﻨﺲ ﺑﻌﻴﺪ ﺣﺪ    ﺗﺎم رﺳﻢ  :     اﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان اﺑﺰارﺳﺎز در ﺗﻌﺮﻳﻒ   ﻛﻨﻴﺪ -104 ﻧﻮع ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ  .    27ص ﺟﺴﻢ اﺑﺰارﺳﺎز ﺑﺮای اﻧﺴﺎن   )(    ﻛﻢ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺜﻠﺚ   )  ( ﺷﻜﻞ دارای ﺳﻪ زاوﻳﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﻠﺚ  )(    ﻣﻔﺎﻫ -105 ارﺳﻄﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﻴﻢ  ......... و  ....... ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ    . -106 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ  ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﻳﻚ ﺷﻲ ﻧﻤﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ  -107 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮض ﺧﺎص »  ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ی ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ    ***
 ٥
درس ﺷﺸﻢ 
ﻛﻨﻴﺪ -108 ﻗﻀﻴﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ .   ﻣﺸﺨﺺ -109 اﺟﺰاء ﻗﻀﻴﻪ ﺣﻤﻠﻲ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻛﻨﻴﺪ .   ﻛﻨﻴﺪ -110 اﻗﺴﺎم ﻗﻀﻴﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ  .   -111  اﺟﺰاء ﻗﻀﻴﻪ ﺣﻤﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻣﺜﺎﻟﻲ    . ﻛﻨﻴﺪ -112 اﺟﺰاء ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻴﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻴﻦ .   -113 ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻴﺴﺖ؟   ﻣﺎﻫ -114 ﺑﺮای ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ   ﻴﺖ اﺳﺘﺪﻻل، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺿﺮوری اﺳﺖ؟  -115 ﻣﻨﻈﻮر  از ﺻﻮرت و ﻣﺎده اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻴﺴﺖ؟  -116 ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذﻫﻦ آدﻣﻲ ......... اﺳﺖ   . -117 ﻫﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از .........  ﻗﻀﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﻴﻪ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ..........ﺷﻮد ﻧﺎم دارد، ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ   . -118 ﻗﻀﻴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ..........  ...ﺷﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ    . -119  ﻗﻀﻴﻪ ﺣﻤﻠﻲ از  ................. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻬﻢ از ...........اﺳﺖ  .(ﺟﺰء2 -ﺟﺰء3) . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه -120 اﺟﺰاء ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ..............  و ............دارد ﻧﺎم   .  *** درس ﻫﻔﺘﻢ  ﻛﻨﻴﺪ -121 ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﻪ را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ  .   ﻣﺤﺼ -122 ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻮره را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ    . ﻛﻨﻴﺪ -123 ﻧﻮع ﻗﻀﺎﻳﺎی ﺣﻤﻠﻴﻪ زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ .    اﻟﻒ :رﺳﻴﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی   ب :د ﺣﻤﻴﺪ ر رﺳﻴﺪ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دوم .   ج :ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﻀﻲ روزﻫﺎ ﻫﻮا اﺑﺮی   . د :ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﻼﻏﻲ ﺟﻴﻚ ﺟﻴﻚ ﻧﻤﻲ   . -124 ﺳﻮر ﻗﻀﻴﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟   ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -125 ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻴﻪ ﻣﺘﺼﻞ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ، اﺟﺰاء آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل  .   ﺑﺒﺮﻳﺪ -126 ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ و اﻗﺴﺎم آن را ﻧﺎم  .   ﻛﻨﻴﺪ -127 ﻧﻮع ﻗﻀﺎﻳﺎی ﺷﺮﻃﻲ زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ   .   اﻟﻒ :ﺷﻮد اﮔﺮ اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ   . ب :ﻣﻮﺟ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮره ﻳﺎ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺒﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ   ج :زردآﻟﻮ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻳﺎ آﻟﺒﺎﻟﻮﺳﺖ ﻳﺎ   د :ﺧﺸﻜﻲ آن ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ در آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در   -ﻛﻨﻴﺪ 128 ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻴﻪ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﻣﺎﻧﻌﻪ اﻟﺨﻠﻮرا ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ  .   -129               در ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﮔﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ..............          و ﺟﻤﻠﻪ ای ﻛـﻪ در ﻣﻌﻨـﺎی ﺗـﺎﺑ   ﻊ اﺳـﺖ ...............ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ    . ﺑﺰﻧﻴﺪ -130 اﻗﺴﺎم ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮده، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل  .   -131 دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ را ﺷﺮﻃﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ؟ ﭼﻴﺴﺖ؟   دﻫﻴﺪ -132 ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ  .     ***
 ٦
درس ﻫﺸﺘﻢ 
ﻣ -133 دو ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ دارای ﻣﻮﺿﻮع و ﺤ ﻤﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ را..............ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ   . د-134 ﻣﺤ و ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ دارای ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻜﺴﺎن و  ﻤﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ را ..........ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ   . -135 دو ﻗﻀﻴﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ .............ﻣﺤ و  ﻤﻮﻟﺸﺎن .............ﺑﺎﺷﺪ  . -136 دو ﻗﻀﻴﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ ..  ..........ﻣ و ﺤ ﻤﻮﻟﺸﺎن .............ﺑﺎﺷﺪ  . ﻣ -137 دو ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ دارای ﻣﻮﺿﻮع و ﺤ ﻤﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ را ................ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ    . -138  دو ﻗﻀﻴﻪ را ﻣ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﺤ ﺳﻮر ﻤﻮل ﻳﻜﺴﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ   ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوتاﺳﺖﻣﻤﺎ ﺛ ﻞ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ) .ص-غ   ( ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -139 ﻗﻀﺎﻳﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را .   اﻟﻒ  : ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻳﻬﻮدی ﻧﻴﺴﺖ  ....................                        ب  : ﻫﺮ اﺳﺒﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺖ  ....................                              ج              : ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ورزﺷﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ            ...........................  د  : ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺧﻮﻧﮕﺮم ﻧﻴﺴﺖ  ...................                        ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻨﻴﺪ از ﻋﺒﺎرات ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وﺻﻞ   . -140  دو ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ ﺳﻮر ﻫﺮ دو ﻛﻠﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ    -ﺗﻨﺎﻗﺾ   ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﺒﻪ و ﻳﻜﻲ ﺳﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ        -ﺗﻀﺎد ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺤﺖ    د-141 ﻧﺴ و ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺳﻮر و ﻫﻢ در ﺒ دارﻧﺪ ﺖ ﺗﻔﺎوت   .-  ﺗﻀﺎد   ﺑﺎﺷﻨﺪ -142 دو ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ در ﺳﻮر ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻜﺴﺎن  . -  ﺗﺪاﺧﻞ   ﻫﺴ -143 دو ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو دارای ﺳﻮر ﺟﺰﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوت   .  -144  دو ﻗﻀﻴﻪ را وﻗﺘﻲ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣ و ﻫﻢ ﺤ ﺑﺎﺷ ﻤﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﻨﺪ) .ص-غ  ( ﻛﻨﻴﺪ -145 ﻧﻮع ﻗﻀﻴﻪ داده ﺷﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ   : اﻟﻒ  ب اﺳﺖ، ج د اﺳﺖ) .ﺗﻘﺎﺑﻞ-ﺗﺪاﺧﻞ - ﺗﺸﺎﺑﻪ - ﺗﺒﺎﻳﻦ (   -146 آﻣﻮﺧﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه  ای دارد؟  ﻛﻨﻴﺪ -147 ﻧﻮع ﻗﻀﻴﻪ داده ﺷﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ .     *** درس ﻧﻬﻢ  اﺳﺖ؟ -148 اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﻮاﻻﺗﻲ را ﻋﻬﺪه دار          ا-149 ﺳﺘﺪﻻل ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ..............دارد در ذﻫﻦ آدﻣﻲ ﻗﺮار    . -150 اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟   -151 ﺗﻤﺜﻴﻞ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده و ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ آﻳﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮرد اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟   اﺳﺘ-152 ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻘﺮاء ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﺳﺖ؟ اﻗﺴﺎم آن را ﻧﺎم   . ﺑﺰﻧﻴﺪ -153 اﻗﺴﺎم اﺳﺘﻘﺮاء را ﻧﺎم ﺑﺮده، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل .   -154 ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﺳﺖ؟   -155  ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﺳﺖ؟   -156  ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻴﺴﺖ؟ آن ﻛﻨﻴﺪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ    . -157 ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻮرت ﻗﻴﺎس ﭼﻴﺴﺖ؟   -158 ﻣﺮاد از ﻣﺎده ﻗﻴﺎس ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟   -159 آﻣﻮﺧﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎی ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه ای دارد؟   -160 در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﺎد، اﮔﺮ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮی ............ اﺳﺖ .ﺟﻮاب :اﺳﺖ   .  ﻏﻠﻂًﺣﺘﻤﺎ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻋﻜﺲﻣﺴﺘﻮی ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻀﺎد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ
 ٧
ﺑ -161 ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﻣﺜﺎل ﺰﻧﻴﺪ   . ﻛﻨﻴﺪ -162 ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ .   اﺻﻞ  ﻣﺴﺘﻮی ﻋﻜﺲ   اﺳﺖ -1 ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی راﺳﺘﮕﻮ      -2  ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺒﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺣﺸﻲ     ﻧﻴﺴﺖ -3 ﻫﻴﭻ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻲ ﺳﻮاد      ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ -4 ﺑﻌﻀﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ        *** درس دﻫﻢ  ﺑﻴﺎورﻳﺪ -163 ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺜﺎﻟﻲ  .   ﺻﻐﺮی-164 ،  ﻛﺒﺮی و ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺪ وﺳﻂ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن    . ﺑﻴﺎورﻳﺪ -165 ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻟﻲ  .   -ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻮع ﻗﻴﺎس ﻫﺎی زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ  .    ................... اﺳﺖ -166 ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ  .اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻛﻤﻴﺘﻲ دوﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﻤﻴﺘﻲ دو ﺑﻌﺪی    . -167 اﮔﺮ      اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ .                  ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧـﺴﺎن ﻣـﺴﻠﻤﺎن ﺑـﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  (                 ) . -ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻜﻞ ﻗﻴﺎس ﻫﺎی زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ  .   اﺳﺖ -168 ب اﻟﻒ  . اﺳﺖ ب ج  .اﺳﺖ ﭘﺲ اﻟﻒ ج    . اﺳﺖ -169 اﻟﻒ ب  . ﻧﻴﺴﺖ ج ب ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ اﻟﻒ ج   . -170  اﻟﻒ اﺳﺖ ب  .اﺳﺖ ب ج اﺳﺖ ﭘﺲ اﻟﻒ ج    . زﻳﺮ -171 ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﻴﺎس ﻫﺎی  :                                    اﮔﺮ ﻣﻨﺘﺞ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮی ﻛﻨﻴـﺪ و در ﺻـﻮرت ً ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺎج آن ﭼﻴﺴﺖ؟      ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ﻛﺪام ﺷﻜﻞ ﻗﻴﺎس اﺳﺖ؟     ﺛﺎﻧﻴﺎ ًاوﻻ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻮدن ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ  . اﻟﻒ (ب ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ       (ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ اﻟﻒ ب ج (        ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ ب اﻟﻒ   . ﻫﻴﭻ اﻳﺮاﻧﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ           ﻫﺮ ج ب اﺳﺖ                ﻫﺮ ب ج اﺳﺖ  . ﻛﻨﻴﺪ -172 ﺿﺮب اول ﺷﻜﻞ دوم زﻳﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﺛﺎﺑﺖ  .     70ص ﻫﺮ اﻟﻒ ب اﺳﺖ، ﻫﻴﭻ ج ب ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻟﻒ ج ﻧﻴﺴﺖ   .  *** ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی درس ﻳﺎزدﻫﻢ  : را -171 اﺳﺘﺪﻻل   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ   -174 ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻞ اول ﻛﺪام ﺿﺮب اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؟   -175 آﻳﺎ ﺻﺮف ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻄﺎی در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا؟   -176 آﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن دو ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭼﺮا؟   -ﻣﻨ 177 آﻳﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رد و ﻛﻨﺎر ﮔﺬاردن   ﻄﻖ ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟  -178 اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؟   -179 ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ی درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﻘﻴﻪ ی اﺷﻜﺎل ﻛﺪام ﺷﻜﻞ اﺳﺖ؟   ﺑﺒﺮﻳﺪ -180 دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﻜﺮ و اﺳﺘﺪﻻل را ﻧﺎم  .  
 
٨
ﺑﺎﺷﺪ -181 ﻗﻴﺎس ذﻳﻞ از ﭼﻪ ﺟﻬﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ :   اﺳﺖ »   « ﻧﻘﺮه ﻓﻠﺮاﺳﺖ، ﻫﺮ ﻓﻠﺰی ﺳﻴﺎه اﺳﺖ، ﭘﺲ ﻧﻘﺮه ﺳﻴﺎه -182  ﺻﺤﻴﺢ و ﻏﻠﻂ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ    : ﻛﺎر ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﺻﻮرت اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ   . ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻓﻜﺮ ﺻﻮرت اﺳﺖ   . ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻓﻜﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎده ی ﻗﻴﺎس اﺳﺖ   . -183 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ .......... ................دارد آن ﺑﺴﺘﮕﻲ   -184 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻣﻨﻄﻘﻲ ......  ...................اﺳﺖ   . اﻟﻒ-ب ﺗﻤﺜﻴﻞ                  - ج اﺳﺘﻘﺮاء                     - د ﻗﻴﺎس             -  اﻟﻒ و ج   -185 ﻣﻮاد و ﻣﺤﺘﻮای ﻗﻀﺎﻳﺎ از ................... آﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ    . -186 ﻗﻀﻴﻪ اﺳﺖ »   « ﺑﺮف ﺳﻔﻴﺪ از ﭼﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟  -187 ﻗﻀﻴﻪ »  د100 آب در ﺟﻮﺷﺪ  « رﺟﻪ ﻣﻲ ﻣﻨﺒﻊ آن ﻛﺪام اﺳﺖ؟  -188 درﺳﺘﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻢ ﺑﻪ .................  و ﻫﻢ ﺑﻪ .....................دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ    . -190    در ﻗﻀﻴﻪ »   اﺣﻤﺪ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ            ﻫﺮ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﺟﺎدو ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ اﺣﻤﺪ ﺟﺎدو ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻـﺤﻴﺢ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ   . اﻟﻒ          ( اﺷﻜﺎل در ﺻﻮرت ب (            اﺷﻜﺎل در ﻣﺎده  ج (د اﺷﻜﺎل در ﺻﻮرت و ﻣﺎده               (ﻣﺤﺘﻮا اﺷﻜﺎل در ﺷﻜﻞ و   -191 در اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ » رﺿﺎ در ﻛﺸﺘﻲ  .ﻛﻨﺪ  « ﻛﺸﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ رﺿﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ اﺷﻜﺎل در ﻛﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟  -192 ﻛﺪام اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد؟  اﻟﻒ (ب ﺧﻄﺎﺑﻪ               ( ﺟﺪل ج (     د ﺑﺮﻫﺎن                  (ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ  اﺳﺖ؟ -193 ﻛﺪام اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﻠﻮب ﻛﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ    اﻟﻒ (ب ﺑﺮﻫﺎن            (ج ﺧﻄﺎﺑﻪ          (د ﺟﺪل             (ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ  -194              در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻴﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ         اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل را  .................ﮔﻮﻳﻨﺪ   . -195 اﮔﺮ ﻫﺪف ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻل ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن و اﻧﺤﺮاف ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ .................... ﮔﻮﻳﻨﺪ  . -196  ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ً ﻛﺪام اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ   ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -197 ﻣﻮاد ﻗﻀﺎﻳﺎی زﻳﺮ را .   ﮔﻠﺴ اﺳﺖ ﺘﺎن اﺛﺮ ﺳﻌﺪی -اﺳﺖ روح درون ﺟﺴﻢ  . اﺳﺖ رﻧﮓ ﺧﻮن ﺳﺮخ  .دارد ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺖ    . -200 ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ................... ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ    . ﺑﺒﺮﻳﺪ -201 اﻗﺴﺎم ﺑﺮﻫﺎن را ﻧﺎم .   ﻛﻨﻴﺪ -202 ﺑﺮﻫﺎن اﻧﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ .   ﻛﻨﻴﺪ -203 ﺑﺮﻫﺎن ﻟﻤﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ  .     *** ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی درس دوازدﻫﻢ  ﻛﻨﻴﺪ -204 ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻗﻴﺎس ﺷﻌﺮ اﺳﺖ آن را ﺗﻌﺮﻳﻒ  .   دﻫﻴﺪ -205 اﻗﺴﺎم ﺑﺮﻫﺎن را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﺑﺮده ﺗﻮﺿﻴﺢ    -206 ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺟﺪل ﭼﻴﺴﺖ؟   -207 ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻟﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ؟  
 
٩
-208 ﺧﻄﺎﺑﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ؟   -209 ﺟﺪل را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ؟   ا -210 ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻄﺎﺑﻪ ای ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه   ﺳﺖ؟  اﺳﺖ؟ -211 ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮده    ﻛﻨﻴﺪ -212 از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﻌﺮ را ﺗﻌﺮﻳﻒ  .   ﻛﻨﻴﺪ -213 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﻌﺮ را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ادﺑﻲ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .   ﺑﺒﺮﻳﺪ -214 ﻣﻮاد اﺳﺘﺪﻻل را ﻓﻘﻂ ﻧﺎم  .   ﺑﺒﺮﻳﺪ -215 ﺻﻔﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ را ﻧﺎم  .   -216  درک ﺻﺤﻴﺢ ﭼﻴﺴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم   .  ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ -217 دو ﻣﻮرد از ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻫﺎن را  .   ﺷﻮد -218 در ﺟﺪل از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  .   ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ -219 در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪم و ﻣﻮﺧﺮ ﺑﻮدن ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻞ را ﻣﺸﺨﺺ  .  در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻗﻠﺐ ..................اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ    . -220 ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ..  ...................اﺳﺖ   . -221  ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ً اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ را ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ....................  ﮔﻮﻳﻨﺪ  -222 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻄﺌﻤﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﻴﺎس ..........  ............. اﺳﺖ  ﮔﻴﺮﻧﺪ -223 اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻐﻠﻮب ﻛﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻲ  .    82 ج ص درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ  -224 ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺘﺪﻻل دارد ﭼﻴﺴﺖ؟   -225 ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮد دﭼﺎر ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد؟  -226 در ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ؟   -227 ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ................  و .................ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﭘﻴﺪا    . ﻗﻀﻴﻪ -228 در اﺳﺖ »  در ﺑﺎز -اﺳﺖ ﺑﺎز ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ در ﭘﺮﻧﺪه  «  اﺷﻜﺎل ﻗﻀﻴﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮردی اﺳﺖ؟  -229     آﻳﺎ در ﻗﻀﻴﻪ »   ﺟﻴﻮه ﻓﻠﺰ اﺳﺖ                   . ﻫﺮ ﻓﻠﺰی ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﻴﻮه ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ؟ در ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ  . ﻛﻨﻴﺪ -230 ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ .   -231     اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی ا                   ﺳﺘﺪﻻل و ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن ﺻﻮرت ﻳﺎ ﻣﺎده ی ﻏﻠﻂ آن اﺳﺘﺪﻻل  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨـﺪوش ﻛـﺮدن ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را  .......................ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ    . ﺑﺎﺷﺪ -232 ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ  :   اﻟﻒ (ب اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺘﺪﻻل           (ﻧﺪارد اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﻗﻮی   ج (ﻛ ﻣﺨﻔﻲ د ﺮدن ﺻﻮرت و ﻳﺎ ﻣﺎده ﻏﻠﻂ اﺳﺘﺪﻻل    (ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﻟﻒ و ج ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ    . -233    در ﻗﻀﻴﻪ »    درد در دﺳﺖ اﺳﺖ         .          « دﺳﺖ در ﺟﻴﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ درد در ﺟﻴﺐ اﺳﺖ اﺷﻜﺎل آن در ﻛـﺪام ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟  اﻟﻒ (ب اﺷﻜﺎل در ﻣﻘﺪﻣﻪ اول                       ( اﺷﻜﺎل در ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم  ج         ( اﺷﻜﺎل در دو ﻣﻘﺪﻣﻪ د (                 در دو ﻣﻘﺪﻣﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺪهاﺳﺖ  -234 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻧﻤﻮد؟   ﻛﻨﻴﺪ -235 ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺘﺪﻻل زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ  .   ﺟﻴﻮه ﻓﻠﺰ اﺳﺖ .اﺳﺖ ﻫﺮ ﻓﻠﺰی ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﻴﻮه ﺟﺎﻣﺪ    .  ***
 
١٠
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت دوره ای آﺧﺮ ﻛﺘﺎب 
-1 اﮔﺮ اﺳﺖ » ﺑ « ﻫﺮ ب اﻟﻒ درﺳﺖ  ﻧﻴﺴﺖ » ﺎﺷﺪ، ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ  !« ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب ﺣﻞ        :    » از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ ی       « ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻗﻀﻴﻪ اول اﺳﺖ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻗـﻀﻴﻪ دوم ﻫـﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ  .   »              در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ از ﭼﻪ راﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده در اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ     « ﻫﺮ ب اﻟﻒ اﺳﺖ       » ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ آن ﻫـﻴﭻ ﻏﻴـﺮ اﻟـﻒ ب ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ اﺳﺖ و ارزش دو ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺴﺎوی    . اﺳﺖ → ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮ ب اﻟﻒ .   -2 اﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ »   « ﻫﻴﭻ ج ﻏﻴﺮ ب ﻧﻴﺴﺖ » درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ  « ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ ب ج    » :ﺣﻞ          « ﻫﻴﭻ ج ﻏﻴﺮ ب ﻧﻴﺴﺖ   » ﭼﻮن در ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﺳﺎﻟﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗـﻀﻴﻪ ﻫـﻴﭻ ﻏﻴـﺮ ب ج ﺑﺪﺳ آﻳﺪ «ﻧﻴﺴﺖ ﺖ ﻣﻲ    . ﻧﻴﺴﺖ → ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ ب ج ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ ج ﻏﻴﺮ ب    -3 اﮔﺮ اﺳﺖ »   « ﻫﺮ ج ب ﻧﻴﺴﺖ »و  « ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب ﻧﻴﺴﺖ » درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ  « ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ج ﺣﻞ                            : ﺑﺮای آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎی ﺻﻐﺮی و ﻛﺒﺮی را ﻋﻮض ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد : ]ﮔﺎﻫ ﺑﺎﻻ ﻲ اوﻗﺎت ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺎی ﺻﻐﺮی و ﻛﺒﺮی را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﺎل   [ -1   ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮرد اول :                      در ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ، ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺼﻴﻪ اﺻﻞ را ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻴﺾ درﻣـﻲ آورﻳـﻢ و ﻧﻘـﻴﺾ ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ و ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺮار داد                    ه و ﻛﻴﻒ ﻗﺼﻴﻪ    ) ﺳـﻠﺐ و اﻳﺠـﺎب    ( را ﻧﻴـﺰ   » :   ً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻣﺜﻼ       « ﻫﺮ اﻟﻒ ب اﺳﺖ      » ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ آن ﻣﻲ ﺷﻮد         « ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ ب اﻟـﻒ ﻧﻴـﺴﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﻮﺻـﻴﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد  . ←   ﻣﻮﺻﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻻزم اﻟﺼﺪق ﻧﺪارد ]     در ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﺳـﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻴـﻪ ﻋﻜـﺲ ﻻزم اﻟـ   ﺼﺪق ﻧـﺪارد وﻟـﻲ در ً   [        ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻮﺻﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻻزم اﻟﺼﺪق ﻧﺪارد   »ﻣﺜﻼ          « ﺑﻌﻀﻲ اﻟﻒ ب اﺳﺖ ﻣـﻲ ﮔـﻮﻳﻴﻢ ﻋﻜـﺲ ﻧﻘـﻴﺾ ﻻزم اﻟﺼﺪق ﻧﺪارد ﺳﺎﻟﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد   . اﺳﺖ » ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ اﻟﻒ ب ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ آن ﺑﺎﺷﺪ « ﺑﻌﻀﻲ ﻏﻴﺮ ب اﻟﻒ ﻣﻲ    . ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺻ ﻣﺜﺎل ﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر    : ﻧﻴﺴﺖ »  « ﺑﻌﻀﻲ اﻟﻒ ب اﺳﺖ » ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ آن ﺑﺎﺷﺪ « ﺑﻌﻀﻲ ﻏﻴﺮ ب اﻟﻒ ﻣﻲ    . ﺗﻮﺟﻪ] :                       در ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻻزم اﻟﺼﺪق ﻧﺪارد وﻟﻲ در ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ، ﺳـﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺻـﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴـﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد  .[ ﺑﺪاﻧﻴﻢ -4 اﮔﺮ    : اﺳﺖ، -1 ﻫﺮ ب اﻟﻒ    -2 ﻫﺮ ج ب  اﺳﺖ،  ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ج ﻧﻴﺴﺖ   . ﺗﻮﺿﻴﺢ :اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻞ اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ ﺗﺎ واﺿﺢ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺷﻜﻞ اول ﺑﺪﻳﻬﻲ اﻻﻧﺘﺎج    . ﺣﻞ  : -ﻧﻴﺴﺖ 3 ← ﻣﻘﺪﻣﻪ اول، ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب .         3   ﻗﻀﻴﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﻣﻲ ﺷﻮد ] ﻳﻌ                   -4 ﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی آن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻴﭻ ب ﻏﻴـﺮ اﻟـﻒ ﻧﻴﺴﺖ   . 4 ﻗﻴﺎس ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻗﻴﺎس 2   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ      ﺷﻮد 5 و ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﻗﻴﺎس ﺷﻤﺎره ﻣﻲ    . 2 ﻗﻴﺎس و ﺷﻮد 4 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ    ﻫﺮ ج ب اﺳﺖ  ﻫﻴﭻ ب ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ  ﻧﻴﺴﺖ Θ ﻫﻴﭻ ج ﻏﻴﺮ اﻟﻒ     5ﺷﻤﺎره
 
١١
ﻧﻴﺴﺖ -6 ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ج    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ  . ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ   ب :1  -اﻟﻒ ﻫﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ .    :اﺳﺖ 2        ﻫﺮ ﻏﻴﺮ ب ج   ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ :ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﻀﻲ ج ﻏﻴﺮ اﻟﻒ   . :3   2 ﻫﻴﭻ ج ﻏﻴﺮ ب ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﺷﻤﺎره :4   3 ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ ب ج ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﺷﻤﺎره ﻧﻴﺴﺖ :5 ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ج   .   5 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻤﺎره 4 ﻗﻴﺎس و 1  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﻗﻴﺎس ﺷﻜﻞ اول را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻮد 5 ﻣﻲ .   ﻫﺮ ﻏ  ← ﻴﺮ اﻟﻒ ﻏﻴﺮ ب اﺳﺖ ﺷﻤﺎره 1    ← ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ ب ج ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره 4    Θ ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ج ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﻴﺎس ﺷﻤﺎره ﺷﺪ 5 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ .    :6   5 ﻫﻴﭻ ج ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﺷﻤﺎره :7   ﺗﺪاﺧ6 ﺑﻌﻀﻲ ج ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره ﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  آﻳﺪ 7 و ﺷﻤﺎره ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ  .     
ﻧﻴﺴﺖ :1 -ب ﺑﻌﻀﻲ ب اﻟﻒ    :اﺳﺖ 2      ﻫﺮ ﻳﺮ اﻟﻒ ﻏﻴﺮ ج   ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﻀﻲ ب ج    :3    1 ﺑﻌﻀﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب اﺳﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﺷﻤﺎره :4    2 ﻫﻴﭻ ج ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﺷﻤﺎره :5   4 ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ج ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﺷﻤﺎره :6 ﺑﻌﻀﻲ ب ج ﻧﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد   
         
  *******************************************************
       
ﻛﻨﻴﻢ 5 ﺷﻤﺎره را ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮی ﻣﻲ    آﻣﺪ 6 و ﺷﻤﺎره ﺑﺪﺳﺖ  ﺗﺪاﺧﻞ : دو ﻗﻀﻴﻪ ای ﻛﻪ در ﺳﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻛﻴﻒ 6 ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد و 7   ﻫﻴﭻ     ج ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ     ﺑﻌﻀﻲ  ج ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺪام ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻒ و  1 ب دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ و ﻧﻘﻴﺾ آن
 3 و5 از ﻗﻴﺎس ﻫﺎی ﻗﻴﺎس ﺷﻤﺎره آﻣﺪ 6 ﺑﺪﺳﺖ  .   ﺑﻌﻀﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻒ ب اﺳﺖ  .  3ﺷﻤﺎره ﻫﻴﭻ ﻏﻴ ﻧﻴﺴﺖ ﺮ اﻟﻒ ج   .   5ﺷﻤﺎره ﻧﻴﺴﺖ Θ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﻀﻲ ب ج  .  ﻗﻴﺎس ﺷﻜﻞ ﺳﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺰﻳﻲ اﺳﺖ .
 
١٢
 
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﻲ  و ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻲ 
  ( ) -ﺗﻔﻜﺮ 10  ( ) ﻣﻨﻄﻖ -11  ( ) ﻣﻨﻄﻖ -12  ( ) ارﺳﻄﻮ -13 ) ﺗﻔﻜﺮ-ﺑﺸﺮ -14 اﻧﺪﻳﺸﻪ (   ) ﺗﻔﻜﺮ-ﺗﻌﻘﻞ -15 (     ( ) ﻧﻴﺴﺖ -16 ق.م-اول 4) -17 ﻣﻌﻠﻢ (   -18 ) ﺿﻮاﺑﻂ  (... ) اﻧﺴﺎن -19 ﺧﻮد   ( ) روح-ﺟﺴﻢ -20 (   ) ﻫﺪﻓﺪار-ﻗﺎﻧﻮﻣﻨﺪ -21 (   اﻟﻒ-22  ج :ﺗﻔﻜﺮ    د :آزادی 9    :اراده  ب :ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ اﻟﻒ-23 : ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ  ب :اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ  ج :اﻧﺘﺰاﻋــــﻲ د :ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ 9  ﻃﺒﻴﻌﻲ و   اﻟﻒ :ﻧﻴﺴﺖ 9 -24 ارادی    ب :اﺳﺖ ارادی     ج :اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت       د :دارد ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ         : اﻟﻒ-25 ﺿﻮاﺑﻂ و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد        ﺗﻔﻜﺮ ب   : ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻔﻜـﺮ  ج :ﻓﻜﺮ د :ﻣﻮارد 9   ﻛﺸﻒ ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﻤﻪ   اﻟﻒ-26 : روح                   ب :ﺑﺪن      ج :ﻛﺮدن 9      اﻧﺪﻳﺸﻪ         د :ج اﻟﻒ و   اﻟﻒ-27 : ﺧﺪا    ب   : داﻧــﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠــﻢ ﻣﻨﻄــﻖ  د :ﻫﻴﭽﻜﺲ 9    ج :ارﺳﻄﻮ غ-28   غ-29   غ-30   غ-31   -32     ( )  ﺗﻔﻜﺮ -54 ) ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ-ز -55 ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺪﮔﻲ   ( ص-56   غ-57   ص-58   اﻟﻒ-59 : ﻣﺠﻬﻮل ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮم   ج  : اﻣﻮر ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺠﻬﻮل  ب :ﻣﺠﻬﻮل د :ب 9   ذاﺗﻴﺎت ﻣﻮارد اﻟﻒ و  
اﻟﻒ-60 : رﻳﺎﺿﻴﺎت    ب :ﺗﺠﺮﺑﻲ ج :ﻣﻨﻄــﻖ 9   ﻋﻠﻮم  د :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم   اﻟﻒ-61 : ﱠف      ف از ﻣﻌﺮ ّ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮ ب :در 9 ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دروﻧﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ     ج :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن   د :ﻣﻌﺮف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ     ( ) ﻋﺮﺿﻲ -76 ) ﻧﻮع-ﻓﺼﻞ -91 - ﺟﻨﺲ (     ( ) ﺟﻮﻫﺮ -96  ( ) ﻣﺒﺎﻳﻦ -133  .( ) ﻣﻤﺎﺛﻞ -134 اﻟﻒ-148      ( ب (ﭼﺮاﻳﻲ  ج 9   ( ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻫﻢ ﭼﻴﺴﺘﻲ و ﻫـﻢ ﭼﺮاﻳﻲ  د (ﭼﺮاﻳﻲ ﻧﻪ ﭼﻴﺴﺘﻲ و ﻧﻪ   اﻟﻒ-149  ج (ﻃﺒﻴﻌﻲ  د (ﻗﺮارداد 9   ( اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ   ب (ارادی -154 اﻟﻒ ( ﻗﻴﺎس             ب  ( ﺗﻤﺜﻴـﻞ             ج    ( اﺳـﺘﻘﺮاء ﺗـﺎم د (ﻧﺎﻗﺺ 9  اﺳﺘﻘﺮاء   اﻟﻒ-155 ب (ﻗﻴﺎس  ج (ﺗﺎم 9   ( ﺗﻤﺜﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮاء     د (ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺘﻘﺮاء   ﻗﻴﺎس -178 ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻤﺜﻴﻞ، اﺳﺘﻘﺮاء و    اﺳﺖ -179 ﺷﻜﻞ اول ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ و ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات  .   ﻣ -180 ﺻﻮرت اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﺪﻻل ﺎده ی   ﺑﺎﺷﺪ -181 ﻣﺤﺘﻮای ﻛﺒﺮا ﻏﻠﻂ ﻣﻲ .   -182 ص        غ  اﻟﻒ-183 - ب اﺑﺰارﻫﺎی    -   ج-د 9 ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮای     -  ﻣﺎده ی   -214  – ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻄﺎﺑﻪ– ﺟﺪل - ﺷﻌﺮ - ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ   ﺑﺮﻫﺎن-215 - ﺟﺪل - ﺧﻄﺎﺑﻪ - ﺷﻌﺮ - ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ   -216             ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺎده ﻗـﻀﺎﻳﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻗﻴ داد ﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ    . -217 ﺑﺮﻫﺎن در اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ، رﻳﺎﺿﻴﺎت و ... رود ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ    . ﻣﺴﻠﻢ -218 از ﻗﻀﺎﻳﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻳﺎ    ﺑﺮﻫﺎن-220   ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ-221   اﻟﻒ-222 - ب ﺟﺪل       -  ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ     ج-ﺑﺮﻫﺎن د -            ﺷﻌﺮ   اﻟﻒ-223 -       ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ب-ﺟﺪل ج -      

  • طاهره نظیفی