دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.
الهى ! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى ! یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهى ! سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.
الهى ! چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ‏ایم و تنها تو کاره اى.
الهى ! از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.
الهى ! شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.
الهى ! واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.
الهى ! چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت...
هی دل چگونه کالای است که شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتر از این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

طبقه بندی موضوعی


 

درس اول:سوالات تستی


1-مقصودازنطق درکتابهای منطق وفلسفه..........نیست بلکه مقصود.........است که درسخن گفتن تجلی می شود.


1)سخن گفتن-عمل ورفتارانسان          2)سخن گفتن-تفکروتعقل
3)تفکروتعقل-عملورفتارانسان            4)تفکروتعقل-گویابودن انسان


2-ارسطوفیلسوف بزرگ یونان ملقب به......درسده ی......می زیست و............قواعدمنطق بود.

1)معلم اول-چهارم پیش ازمیلاد-کاشف   2)معلم اول-چهارم بعدازمیلاد-طراح
3)بنیانگذارفلسفی-چهارم پیش ازمیلاد-طراح    4)هیچ کدام  
3-.........انسان را«حیوان ناطق»نامیده اند:
1)سقراط       2)ارسطوئیان       3)افلاطون       4)منطق دانان


4)دانش وآگاهی مانسبت به اعضای بدن منجربه.........ازآن اعضامی شود:
1)شناخت اعضای بدن                             2)استفاده بهترازاعضا
3)جلوگیری ازکارکردن اعضای بدن             4)موارد الف وب

 

سوالات تشریحی
1)علم منطق چیست؟


 2)تفکرانسان ازچه زمانی آغاز شد ؟

 


3
)نقش اصلی منطق چیست؟

 


4)پیدایش منطق به چه صورت بوده است؟

 

 


5) چرا ارسطو ئیان انسان را حیوان ناطق نامیده اند؟

 


6) ارسطو ئیان چه کسانی هستند؟

 

 

 

 

 

 

درس دوم : سوالات تستی

1- ذهن بشرمی کوشد تا تصورات مجهول را با اندوخت های .......روشن کند که به آن ......می گویند.

1) تصدیقی-تعریف   2) تصدیقی-استدلال   3) تصوری-استدلال  4)تصوری-تعریف

2-هریک از موارد برف سفید است,مثلث,دایره,زمین به دور خورشید می چرخد به ترتیب به کدام یک از انواع علم است؟

1) تصور- تصدیق-تصدیق-تصور             2) تصور-تصدیق-تصور-تصدیق

3)تصور-تصور-تصدیق-تصدیق               4)تصدیق-تصور-تصور-تصدیق

3-در علم منطق مفهومی که می خواهیم آن را تعریف کنیم ......... و مفهومی که به کمک آن تعریف می کنیم........ می گویند.

1)معِّرف-معَّرف  2) تعریف- معِّرف   3) تصدیق-تصور    4) معَّرف- معِّرف

4-در تعریف دایره به خط منحنی بسته از مرکز به همه نقاط به یک اندازه کدام شرط تعریف رعایت نشده است؟

1) استفاده از یک مفهوم درونی                  2) جامع و مانع بودن

3) روشن بودن معِّرف از معَّرف                 4) مانع اغیار نیست

سوالات تشریحی

1-            هدف علم و منطق چیست؟

 

2- استدلال چیست؟

3-حوزه ی فعالیت های فکر را نام ببرید و توضیح دهید؟

                                                                

4-آیا عمل تعریف اختصاص به مرحله ی اول زندگی ما دارد؟

 

5-دروازه های ورود به هر رشته چیست؟

 

6-حوزه ی فعالیت های انسان در هنگام تفکّر چیست؟

 

7-در تعریف سیمان به یکی از بهترین مصالح ساختمانی کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟چرا؟

 

 

8-درعمل تفکّر باید به ............ و ............تعریف و استدلال توجه کرد وئ موضوع تفکّر ........است.

 

9-نام دیگر تصدیق چیست؟

 

 

درس سوم:سوالات تستی

1- تعریف کردن پدیده ای ........نیست بلکه انسان بطور ............آن را انجام میدهد

1) دستوری-طبیعی    2) طبیعی-دستوری    3)عرضی-ذاتی    4)طبیعی-ناخود اگاه

2-عدم لزوم علت جداگانه ای برای ذات به مشابه ی عدم لزوم علت برای.......است.

1)متساوی الاضلاع بودن برای مثلث               2)زنده بودن برای حیوان

3)پزشک بودن برای انسان                          4)راننده بودن برای انسان

3-دو مفهوم آسیایی و اروپایی و«انسان و متعجب»چه نسبتی از نسبت های اربع دارند؟

1)تباین-تساوی   2)تساوی-تباین   3)من وجه-تباین   4)مطلق-تساوی

4-در ترکیب مفاهیم برای تعریف ابتدا از مفاهیم ........شروع می کنیم و به مفاهیم ......می رسیم.

1)کلی وجزئی   2)عام تر و جزئی تر   3)جزئی و کلی      4)عرضی وذاتی

5-کدام گزینه برای آب ذاتی است؟

1)شور    2)شیرین      3)سرد    4)گل آلودو بیرنگ وبی بووبی بو

6-ادراک .........مقدم بر ادراک مفاهیم ذاتی است.

1)مفاهیم عرضی         2)ذات           3)کلی             4)جزئی                                           

 

سوالات تشریحی

1-بین دو مفهوم قارچ وسمی و صد تومانی و پول چه نسبتی از نسبت های اربع برقرار است؟

 

2-اقسام  مفهوم را نام ببرید؟

 

3_سردی برای یخ یک مفهوم ذاتی است یا عرضی ؟چرا؟

 

4-آیا انسان های بی سواد در تعریف های خود مفهوم ذاتی و عرضی را به کار نمیبرند؟

 

5-آیا وجود ذاتی برای ذلت دلیل می خواهد؟

 

6-مهمترین وصف مفاهیم ذاتی چیست؟ با مثال توضیح دهید؟

 

7-نوع مفهوم زیرا مشخص کنید؟(زرتشت-این مسلمان-کوچه نسترن-درخت چنار-بهار-نماز عید فطر-صبحانه)

 

 

درس چهارم:سوالات تستی

1-نزدیکترین جنس به یک نوع......می گویند.

1)جنس قریب                                  2)جنس بعید                3)جنس الاجناس                                4)فصل

2-ماهیات«گرم بودن برای آتش»کدام یک ازکلیات خمس است؟

1)عرض خاص       2)عرض عام          3)جنس           4)فصل

3-نسبت.....به انسان"مانندنسبت.....به((اسب))می باشدکه هردو.....می باشند.

1)تفکر-تیزروبودن-ذاتی         2)اندیشه-شیهه کشندگیمفهوم درونی

3)اندیشه-تیزروبودن-مفهوم درونی  4)تفکر-شیهه کشندگی-مفهوم درونی اختصاصی

4-کلمۀ«چیز»همان است که درعلم منطق به آن.....میگویند.

1)جنس بعید       2)شرح الاسم       3)عرض عام           4)جوهر

5-«بسیاربودن»و«آرزوداشتن»برای انسان"کدام نوع ازکلیات خمس اند؟

1)جنس-عرض عام                             2)عرض خاص-عرض

3)فصل-عرض خاص                          3)عرض عام-عرض عام

6-هویت بخش«ماهیت»هرموجودی.......اوست که.........و..........ازاقسام آن است

سوالات تشریحی"

  

1-ازکدام یک ازمفاهیم کلی وجزئی درتعریف استفاده می شود؟چرا؟

 

2-منظورازذاتیات چیست؟

 

 

3-فصل چیست؟باذکرمثال؟

 

 

4-عرض عام چیست؟

 

 

5-سلسله الاجناس«انسان»رابنویسید؟

 

 

 

 

 

    درس پنجم:سوالات تستی

1-وجه مشترک میان تعریف های(حدتام وناقص-رسم تام وناقص)چیست؟

ودرکدام تعریف فقط ازمفاهیم درونی استفاده می شود؟

1)جنس-حدتام وحدناقص         2)فصل-حدتام ورسم تام

3)جنس قریب-حدناقص وحدتام  3)عرض خاص-حدتام وحدناقص

2-وجه مشترک «بین گربه وسگ» و«فیل وشتر»درکدام یک از کلیات پنجگانه است؟

1)نوع                  2)فصل                    3)عرض عام                   4)جنس

3-...........فیلسوفی بودکه فهمیدازمفاهیم درونی وبیرونی چهارنوع تعریف بوجودمی آید:

1)ارسطو                  2)افلاطون              3)سقراط             4)هیچ کدام

4-عرض خاص درکدامیک ازتعریف های زیرمشترک است؟

1)حدتام-حدناقص                             2)رسم ناقص-حدناقص

3)رسم تام-رسم ناقص                        4)حدتام-رسم ناقص

5-نوع تعریف«جسم:جوهرسفید»رامشخص کنید؟

1)رسم تام      2)حدتام           3)رسم ناقص       4)حدناقص

6-درتعریف حدتام ازنزدیک ترین مفاهیم درونی یعنی.......و.......استفاده می کنیم:

1)جنس بعید.فصل                                   2)جنس قریب.فصل

3)نوع.فصل                                          4)فصل.جنس الاجناس

سوالات تشریحی:

1)چرا تعریف به حدتام به شناخت دقیق تریک موضوع می انجامد؟

 

 

2)اقسام تعریف رانام ببریدوبرای تعریف{رسم تام}یک مثال بزنید؟

 

 

3)درچه صورت تعریفی که ارائه می دهیم ازقدرت بیشتری برخوردار است؟

 

 

4)نوع تعریف«علم:آگاهی و دانستن»رامشخص کنیدودلیل خود رابنویسید؟

 

 

5)تعریف«گوزن.حیوان گیاه خوار»کدام یک از انواع تعریف های چهارگانه است؟

 

 

 

 

 

 

 

درس ششم:سوالات تستی

1-درحقیقت استدلال نیز مثل......قسمتی از........است.

1)تعریف-تفکر      2)قضیه-استدلال      3)تصور-استدلال         4)علم-فکر

2-...........عالی ترین فعّالیّت  ذهن بشراست که........است.

1)قضیه-هیچ مانعی برسرراه آن نیست          2)استدلال-فطری وطبیعی است

3)قضیه-فطری وطبیعی است                    4)استدلال-هیچ مانعی برسرراه آن نیست

3-وقتی دریک قضیه صفت یاحالتی ازیک چیزرابگوییم ومطلبی رابه آن نسبت دهیم آن قضیه چگونه قضیه ای است؟ ومثال آن چیست؟

1)حملی-من تورادوست دارم               2)شرطی-ماانسان ظلم پذیرنیستیم

3)هیچ کدام                                   4)شرطی-اگردرس بخوانیم پیشرفت می کنیم

4-استدلال فرآیندطبیعی..........است.

1)انسان       2)منطقی        3) ذهن                 4)هیچ کدام

5-...........تشکیل دهنده ی اجزای یک استدلال اند:

1)تعریف ها            2)قضیه ها                3)تصورها                  4)تفکر

6-دوقضیه باهم ترکیب می شوندوقضیه ای رابوجودمی آورندکه به آن.........می گویند.

1)نتیجه استدلال        2)قضیه حملی            3)قضیه شرطی             4)تعریف

 

سوالات تشریحی:

1)محتوای قضیه ازچه راه هایی بدست می آید؟

 

2)چگونه می توان ازرخ دادن اشتباهات درفراینددلیل آوردن جلوگیری کرد؟

 

 

3)قضیه حملی ازچندجزء تشکیل شده،آن اجزاءرادرمثال یک قضیه حملی مشخص کنید؟

 

 

4)آیادرقضیه شرطی مقدم همیشه اول جمله می آید،توضیح دهید؟

 

 

 

5)درقضیه ی حملی زیر«موضوع،محمول،نسبت»رامشخص کنید؟ (اجزاء قضیه)

 

((بزرگ ترین شهر مذهبی ایران مشهد است.))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس هفتم:سوالات تشریحی

1-«خانه یا یک طبقه است یاچند طبقه»کدام یک ازاقسام قضیه شرطی منفصل

است؟

1)مانع الرفع            2)شخصیه              3)منفصل حقیقی            4)مانع الجمع

2-قضیه«حافظ حافظِ قرآن بود»کدام یک از اقسام قضیه حملی است؟

1)شخصیه موجبه    2)شخصیه سالبه     3)محصوره سالبه     4)محصوره کلی

3-درقضیه شرطی متصل جمله ای که با(اگر)شروع شود..........وجمله ای که درمعنای تابع است.........نامیده می شود.

1)موضوع-محمول        2)تالی-موضوع         3)مقدم-تالی         4)تالی-مقدم

4-اگردرقضیه شرطی منفصل«یا»راحذف کنیم،دوقضیه.........باقی می ماند.

1)شرطی متصل          2)شخصیه             3)حملی                4)شرطی

5-درقضیه شرطی متصل..........مستلزم..........است.

1)مقدم-تالی        2) موضوع-محمول       3)ادات-نسبت        4)تالی-مقدم

6-نوع قضیه«حمیدیادانشگاه آزادقبول می شودیادانشگاه سراسری»رامشخص کنید؟

1)شرطی-مانع الرفع     2)شرطی منفصل    3)متصل-مانع الجمع      4)شرطی-مانع الجمع

سوالات تشریحی:

1)قضیه محصوره چیست؟

2)اقسام قضایای حملی محصوره رانام ببرید؟

 

3)قضیه حملی ازجهت نسبت به چنددسته تقسیم می شود؟

 

4)اساس وماهیّت قضیه ی شرطی متصل چیست؟

 

5)چراقضیه منفصل راشرطی نامیده اند؟

 

6)قضیه«برخی انسان ها به معادوروزقیامت اعتقاددارند»ازنظرموضوع چه نوع قضیه ای است؟

 

7)موضوع در جمله ی«هیچ عددی نیست که نتوان عددی بزرگتر ازآن فرض کرد»چیست؟

 

درس هشتم:سوالات تستی

1-میان دوقضیه ی«هرگردویی گرد است»و «بعضی گردوها گرد هستند»چه نوع تقابلی برقرار است؟

1)تضاد        2)تحت تضاد      3)تداخل       4)تناقض

2-تضادقضیه ی«هردانشجویی بی ادب است»باعکس نقیض قضیه«هیچ دانشجویی بی ادب نیست»چه رابطه ای دارد؟

1)عکس مستوی         2)تداخل             3)تناقض           4)عکس نقیض

3-درجدول تقابل تداخل اگر قضیه ی موجبه کلی صادق باشد قضیه مقابل آن.........و........است.

1)سالبه کلی-صادق     2)موجبه جزئی-کاذب    3)سالبه جزئی-کاذب     4)موجبه کلی-صادق

4-کلمه ای که بیانگر کمیّت قضیه است......و........بیانگرکیفیّت قضیه است.

1)صدق-سور     2)سور- نسبت    3) نسبت –سور       4)نسبت-کذب

5-نقیض قضیه ی «بعضی کودکان گوشه گیرنیستند »کدام یک از محصورات چهارگانه است؟

1)موجبه ی جزئیه         2)موجبه ی کلی          3)سالبه جزئیه         4)سالبه کلی

6-درجدول صدق وکذب کدام یک ازاحکام قضایای در{-}و{؟}مشترک اند؟

1)تناقض-تقابل تحت تضاد                       2)تضاد-تقابل تداخل

3)تناقض-تقابل تداخل                              4)تضاد-تقابل تحت تضاد

 

سوالات تشریحی:

1)اگرقضیه ی(هیچ جیوه ای فلز نیست)کاذب باشد،قضیه ی نقیض آن یعنی(بعضی جیوه هافلز هستند)چه حکمی دارد؟(از نظرصادق وکاذب بودن)

 

2)تداخل چیست وانواع تداخل رانام ببرید؟

 

3)نقیض قضیه ی (سعدی نویسنده گلستان است)رابنویسید؟

4)عکس مستوی راتعریف کنید؟      

5)آیا در عکس مستوی وعکس نقیض قضیه ی موجبه کلی-سالبه کلی کمیّت قضیه تغییرمی کند؟مثال بزنید.

  • طاهره نظیفی

نظرات  (۱)

سلام خیلی خوب .فقط اگه این سوالات کپی کنیم اشکالی که نداره؟؟؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی