دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.
الهى ! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى ! یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهى ! سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.
الهى ! چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ‏ایم و تنها تو کاره اى.
الهى ! از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.
الهى ! شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.
الهى ! واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.
الهى ! چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت...
هی دل چگونه کالای است که شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتر از این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

طبقه بندی موضوعی

سوالات مرحله چهارم آزمون علمی استانی

پنجشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ


سوالات درس فلسفه ومنطق مرحله چهارم کنکور آزمایشی

بهمن 1392

1-پیرامون قیاس اقترانی کدام گزینه غلط است .

                1-هرمقدمه ای که صغرای نتیجه را در بر گرفته باشد درابتدای قیاس می آورند

                2-قیاسی است که اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده است

                3-مهمترین رکن در قیاس اقترانی حد وسط می باشد

                4-صغرا و کبرا در حقیقت مقدمات قیاس اقترانی می باشند.

2-قیاس " هرموجود جسمانی دارای کمیت است و هرآنچه زنده است موجودی جسمانی است  . شکل ...... قیاس اقترانی ...... بوده و تعداد ضروب هرشکل این نوع قیاس ........می باشد.

                1-اول – حملی – 16

                2-چهارم – شرطی – 64

                3-چهارم – حملی – 16

                4-اول – شرطی – 64

3- براساس شرایط انتاج شکل دوم قیاس اقترانی حملی کدام گزینه می تواند با صغرای ذیل ، قیاسی منتج تشکیل دهد.     "هر مومنی پاکدامن است "

                1-برخی زن ها پاکدامن نیستند

                2-برخی انسانها مومن نیستند

                3-هیچ مومنی خطاکار نیست

                4-هیچ کافری پاکدامن نیست

4-کدام گزینه از ضروب منتج شکل اول نمی باشد.

                1-هر الف ب است ( صغرا)

                2-هیچ ب ج نیست ( کبرا)

                3-برخی الف ب نیستند ( صغرا)

                4-هرب ج است ( کبرا)

5- پیرامون اثبات یکی از ضروب شکل دوم از راه برهان خلف ، کدام گزینه غلط است

                1-ابتدا باید نقیض نتیجه را به دست آورد

                2-نقیض نتیجه به عنوان کبرا مورد استفاده قرار می گیرد.

                3-درنهایت ، نتیجه به دست آمده با صغرای قیاس اصلی تناقض دارد

                4-تمامی ضروب منتج شکل دوم را از راه برهان خلف می توان اثبات کرد

6- کدام گزینه از حیث ماده با دیگری متفاوت است

                1-فاتح خیبر امام علی ع بوده است.

                2-مردمک چشم دربرابر نور حساس است

                3-حرارت علت اصلی انبساط فلز است

                4-دمای جوش آب 100 درجه است

7-پیرامون خطابه کدام گزینه نادرست است

                1-علت غایی خطابه ، تشویق مردم به انجام یا ترک عملی است از طریق تحریک عواطف و احساسات

2-خطابه ای نیکوست که با برهان و استدلال عقلی توام باشد.

3-آنچه در خطابه به عنوان ماده در نظر گرفته می شود ، اخلاق و فضایل انسانی است.

                4-در خظابه امکان دارد استدلال از محتوایی احساسی  وحتی غیر منطقی برخوردار باشد.

8- درشبه قیاس : هرآهنگری شاغل است   هرشاغلی پولدار است  اگر نتیجه بگیریم که : هر آهنگری پولدار است .  چه نوع مغالطه ای روی داده است.

                1-کبرای قیاس صادق نمی باشد.

                2-صغرای قیاس کاذب است.

                3-حدوسط در هردو مقدمه به یک معنا نیست

                4-شرایط انتاج شکل اول را ندارد

9-هدف از مغالطه ................. بوده  و مهمترین راه رهایی از گرفتار شدن به مغالطه ........... می باشد.

                1-غلبه برمخاطب – افزایش قدرت استدلال

                2- مخدوش کردن ذهن مخاطب – افزایش قدرت استدلال

                3-غلبه بر مخاطب – فراگیری قواعد منطقی

                4-مخدوش کردن ذهن مخاطب – فراگیری قواعد منطقی

10-در کدام قیاس حد وسط وجود ندارد.

                1-شیرین نام دختر است                                  هرشیرینی مزه است

                2-هرانسانی ازخاک است                               خاک بی ارزش است

                3-گربه گوشتخواراست                                  هرگوشتخواری پرنده است

                4-برخی مسلمانان شیعه هستند                          برخی مسلمانان سنی هستند

11-کدام فیلسوف از نظر فکری پیرو ارسطو نبوده است

                1-ابن سینا  

                2-کندی

                3-توماس آکویناس

                4-سهروردی

12-آنچه بیش از همه ذهن ارسطو را به خود مشغول کرد................. بود و از منظر او طبیعت در حال .............. است.

                1-مشکلات اعتقادی سوفیست ها – شدن

                2-دگرگونی های طبیعت – بودن

                3-دگرگونی های طبیعت – شدن

                4-علل اربعه هستی – بودن

13-ارسطو معتقد بودآن عامل که با عمل خود چیزی را بوجود می آورد و آنکه ماهیت و نوع یک پدیده را حکایت می کند به ترتیب علل ...... و...... می باشند.

                1-غایی – صوری

                2-فاعلی – غایی

                3-صوری – مادی

                4-فاعلی – صوری

14-این عبارت بهمنیار که " یا آن جزو به ...... بود وبس چنانکه خشت سریر را "  با کدام عبارت تکمیل می شودو پیرامون کدام نوع علت ازعلل اربعه بحث می کند.

                1-قوت – صوری        

                2-قوت – مادی

                3-فعل – صوری

                4-فعل – مادی

15-این عبارت این سینا که " برخی از افعال و حرکاتی که در اجسام دیده می شود از یک علت خارجی است وبرخی از خود جسم  است و سبب خارجی ندارد " بخش اول و دوم این عبارت به ترتیب اشاره به کدام گزینه دارد.

1-       علت فاعلی بیرونی – علت فاعلی درونی

2-علت فاعلی درونی – علت فاعلی بیرونی

3-علت فاعلی درونی – طبیعت شیء

4-طبیعت شیء  – علت فاعلی درونی

16-از منظر ارسطو فلسفه دانشی است که :

                1-به تفسیر جهان هستی می پردازد

                2-پیرامون علل اولیه هستی بحث می کند

                3-به کشف انگیزه درونی طبیعت می پردازد

                4-عاملی آگاهانه و اصلی سازمان یافته است

17-کدام گزینه پیرامون ارتباط انسان و جهان با مبانی فکری ابن سینا  هم خوانی ندارد.

                1-تزکیه و تهذیب علت اصلی ارتقاء آدمی به درجات ومراتب بالاتر تجرد است

                2-نفس آدمی این قدرت را دارد که در جهان تصرف کند

                3-غایت خلقت انسان ، قهر و غلیه برجهان طبیعت است

                4-میان عوالم کبیرو  صغیر ، تناسب و هماهنگی ویژه ای برقرار است.

18-بیت  "  ترک این مرحله بی همرهی خضر مکن   ظلمات است بترس از خطر گمراهی "   اشاره به مضمون کدامیک از حکایات تمثیلی ابن سینا داشته و نهایت سفر عرفانی عارف چگونه تحقق می باید.

1-       حی بن یقظان – عبور از ورطه ها و پرتگاه های کوه قاف

2-       رساله الطیر - عبور از ورطه ها و پرتگاه های کوه قاف

3-       حی بن یقظان – تبدیل به صورت کامل عالم صغیر

4-       رساله الطیر - تبدیل به صورت کامل عالم صغیر

19-ظاهر بینی و زیاده روی در مشی استدلالی در عالم اسلام ظهور ..........را در پی داشت  و غزالی با نوشتن کتاب ..........برآن شد تا آراء فلاسفه را معارض دین نشان دهد.

                1-معتزله – مقاصد الفلاسفه

                2-اشاعره – مقاصد الفلاسفه

                3-معتزله – تهافت الفلاسفه

                4-اشاعره – تهافت الفلاسفه

20-کدام گزینه پیرامون روش اشراقی نادرست است.

1-دراین روش تنها به نیروی عقل وترتیب قیاس برهانی اکتفا می شود.

2-فیلسوف اشراقی باید براهین محکم عقلانی را با تجربه درونی درهم آمیزد

3-استدلال محض سیر و سلوک روحانی دراین روش ناکارآمد است.

4-روش اشراقی باهردو روش مشایی و عرفانی تفاوت دارد.

21-این عبارت سهروردی که  "هرگاه اتفاق افتد که در زمانی  حکیمی غرق در تأله  بوده و در بحث نیز استاد باشد اورا ریاست تامه بود " پیرامون کدامیک از مدارج دانایی بوده و به نظر او خالی شدن جهان از تدبیر حکیم الهی چه ثمره ای را به دنبال دارد.

                1-آنانی که به صور استدلالی و طریقه برهانی توجهی ندارند – ظلمانی شدن عالم و آدم

                2-آنانکه هم در صور برهانی و هم در اشراق به کمال رسیده اند – ظلمانی شدن عالم و آدم

                3-آنان که به صور استدلالی و طریقه برهانی توجهی ندارند – مستولی نبودن امام متأله

                4- آنانکه هم در صور برهانی و هم در اشراق به کمال رسیده اند- مستولی نبودن امام متأله

22-از دیدگاه شیخ اشراق  حقیقت امری است ...... و منسوب به ........ بوده و جایگاه آن ........ می باشد.

                1-مشکک – مبدأ واحد – دل حکیم

                2-واحد – ذات الهی – ایران باستان

                3-مشکک – مبدأ واحد – ایران

                4-واحد – ذات الهی – دل حکیم

23-اثبات مباحثی نظیر تجرد بعد خیال در انسان ، ثمره اثبات انوار ....... در فلسفه سهروردی بوده و اثبات معاد جسمانی در گرواثبات .................می باشد.

                1-اسپهبدیه – عالم خیال

                2-ارباب انواع – عالم مثال

                3-اسپهبدیه – عالم مثال

                4-ارباب انواع – عالم خیال

24-کدام گزینه از ویژگی ها معلوم بالذات نمی باشد

                1-تنها صورت ذهنی آن نزد ما معلوم است.

                2-آگاهی ذهن به آن بی واسطه است

                3-معلوم واقعی و حقیقی محسوب می شود

                4-واقعیت آن برای ما آشکار است

25-بر اساس آراء و نظرات سهروردی هر علمی ( اعم از حصولی و حضوری ) در شعاع کدام گزینه به دست می آید

1-علم لدنی الهی

2-علم به مشرق اکبر

3-علم حضوری نفس به خود

4-علم اکتسابی نفسانی

پاسخ نامه

سوالات منطق :

سوال1  گزینه صحیح  1 ص 62-61

سوال 2 گزینه صحیح 3  ص 65-63

سوال 3 گزینه صحیح  4 ص 66

سوال 4 گزینه صحیح 3  ص 66

سوال 5 گزینه صحیح  2 ص 68

سوال 6 گزینه صحیح 1  ص 79

سوال 7 گزینه صحیح 3  ص 84و81

سوال 8 گزینه صحیح 1  ص 88

سوال 9 گزینه صحیح  2 ص 87

سوال 10 گزینه صحیح  2 ص 88

فلسفه سوم:

سوال 11 گزینه صحیح  4 ص 51

سوال 12 گزینه صحیح 3  ص 52

سوال  13گزینه صحیح  4 ص 54

سوال 14 گزینه صحیح  2 ص 54

سوال 15 گزینه صحیح  1 ص 55

سوال 16 گزینه صحیح 2  ص 59

فلسفه چهارم :

سوال 17 گزینه صحیح 3  ص 62

سوال 18 گزینه صحیح 3  ص 65

سوال 19 گزینه صحیح  4 ص 69

سوال 20 گزینه صحیح  1 ص 74

سوال21  گزینه صحیح  2 ص 75

سوال 22 گزینه صحیح 4  ص 76

سوال  23گزینه صحیح 3  ص 80

سوال 24 گزینه صحیح  1 ص 82

 سوال 25 گزینه صحیح  3 ص 83

  • طاهره نظیفی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی