دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.
الهى ! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى ! یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهى ! سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.
الهى ! چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ‏ایم و تنها تو کاره اى.
الهى ! از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.
الهى ! شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.
الهى ! واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.
الهى ! چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت...
هی دل چگونه کالای است که شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتر از این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

طبقه بندی موضوعی

نمونه سوال فلسفه و منطق

پنجشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶ ب.ظ

سوالات نهایی فلسفه و منطق دی ماه 1388 از کتاب منطق (چاپ جدید)

الف سوالات فلسفه

1-    تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟75/0

o        فیلوسوفوس به معنی دوستدار دانایی رفته رفته به معنی مغالطه کار تبدیل شد.

o        بررسی اینکه چرا طبیعیت قابل شناخت است مربوط به فلسفه علوم طبیعی است.

o        علت مادی از نوع یک پدیده حکایت می کند و علت صوری از جنس یک پدیده

 

2-    هر یک از موارد سمت راست را با یکی از گزینه های سمت چپ به هم مربوط کنید.75/0

o         چوب                                                  علت فاعلی

o         نجار                                                    علت مادی

o         کسب درآمد                                      علت صوی

                                                                              علت غایی

 

3-    جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.5/0

-        بحث شناخت بینگر رابطه فلسفه با ................ است و بحث اصالت فرد و جامعه بیانگر رابطه فلسفه با ............. .

-        سقراط با فریاد  ...................... پرده جهل ............ را از مقابل چشم ها فرو انداخت

-        خطا ناپذیری ضامن ............ یک معرفت و .................. ضامن دوام و ثبات آن است.

-        از نظر ارسطو آنچه بودنی است .................... می باشد و آنگاه که به عنوان مبدا حرکت و سکون در نظر گرفته شود همان ................... است

4-    دو سوال اساسی مطرح کنید که بررسی آنها به فلسفه هنر مربوط می شود.5/0

5-  سقراط در مقابل این اعتقاد سوفسطاییان که هیچ معیار ثابتی برای برای تشخیص درست و نادرست وجود ندارد ،چه عاملی را به عنوان راه حل رسیدن به علم درست معرفی می نماید؟5/0

6-    اتهاماتی که در دادگاه آتن به سقراط زده شد چه بود؟5/0

7-    زندان غار و خارج شدن آدمی از غار در تمثیل افلاطون با چه چیز هایی مطابقت دارند؟5/0

8-    ارسطو فلسفه را چه نوع دانشی می نامد؟5/0

9-    چرا فلسفه اولی مهمترین مصداق فلسفه است؟1

10- چرا سخت پروتاگوراس در باب حقیقت نقطه مقابل گرگیاس است؟1

11-اگر تنها با ادراک حسی حقیقت هر چیزی را در یابیم به چه نتایج مغالطه آمیزی دست خواهیم یافت؟1

ب: سوالات منطق

12- تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط می باشد؟2

o        انسان برترین مخلوق است زیرا دارای قدرت نطق و تفکر است.

o        تعریف انسان به حیوان راست قامت تعریفی مانع می باشد.

o        قبول ذاتی برای ذات دلیل نمی خواهد اما تحقق آن علت جداگانه ای لازم دارد.

o        شکل و نحوه قرار گرفتن جملات در یک استدلال صورت نامیده می شود.

o        وظیفه منطق بازنمایاندن اقتران صحیح از اقتران غلط در قیاس اقترانی است.

o        جمع دو ضد محال است ولی رفع آن دوممکن.

13- موارد سمت چپ را با گزینه های سمت راست به هم مربوط کنید.5/0

-        تنها راه مستقیم رسیدن به یقین                                                               1 اسقرا

-        سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر از راه شباهت آن دو   2 تمثیل

                                                                                                                3 قیاس

 

14-جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.75/1

کاشف قواعد منطق که این علم را تدوین نموده است................. است

برای ارائه تعریف به طور طبیعی ایتدا از مفاهیم ................. شروع و سپس به مفاهیم .......... می رسیم.

تعریف کامل که شامل بیشترین مفاهیم درونی است ................ نام دارد.

جمله خبری قابل صدق و کذب را در منطق ..................... می نامند.

در ضرب اول شکل اول قیاس اقترانی نتیجه همواره ............. کلی است.

اگر قضیه بعضی الف ب است کاذب باشد،  تقابل تحت تضاد آن همواره ....................است.

15-تعیین کنید بین دو مفهوم کلی زیر کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟25/0

خط کش- وسیله فلزی

16-از میان مفاهیم زیر آنهایی را که نسبت به انسان جنس می باشند بیابید.75/0

حیوان – متفکر- مهندس- سیاه- جسم نامی- جوهر

17-جدول زیر را کامل کنید.5/0

حد ناقص=

جنس.........................+ فصل

رسم ناقص =

جنس بعید +........................

 

18-نوع قضایای شرطی منفصل زیر را مشخص کنید.5/0

الف:غذا شور است یا شیرین            ب: قضیه شرطی یا منفصل است یا متصل

19-جدول زیر را کامل کنید.75/0

قضیه اول

قضیه دوم

رابطه

هر گردویی گرد است.

.................................................

تضاد

بعضی میوه ها خوردنی هستند.

هر میوه ای خوردنی است.

................

 

20-قیاس اقترانی زیر شکل چندم می باشد؟25/0

هر الف ب است. هیچ ج ب نیست.پس هیچ الف ج نیست.

21-تعیین کنید هر یک از استدلال های زیر به چه دلیل مغالطه می باشد؟1

الف. هر جسمی موجود است. هر جسمی دارای مکان است. پس هر موجودی دارای مکان است.

ب. معلمی پس از ورود به کلاس و پرسش درس از یک سوم دانش آموزان نتیجه گرفت که کل کلاس دروس قبل را کاملا فرا گرفته اند.

22-در قضایا به نشانه هایی که باعث می شوند دایره مصادیق روشن شود چه می گویند؟25/0

23-منتج بودن قیاس زیر را با کمک شکل اول و از راه عکس مستوی کبرا اثبات کنید.1

هر الف ب است. هیچ ج ب نیست. پس هیچ الف ج نیست.

24-اقسام برهان را نام برده و هر یک را تعریف کنید.1

25-اگر منطق علمی است که دانستن آن مانع خطا و اشتباه در تفکر و استدلال است پس این همه اختلاف میان فلاسفه و دانشمندان ناشی از چیست؟5/0


 


 


  • طاهره نظیفی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی