دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.
الهى ! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى ! یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهى ! سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.
الهى ! چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ‏ایم و تنها تو کاره اى.
الهى ! از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.
الهى ! شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.
الهى ! واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.
الهى ! چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت...
هی دل چگونه کالای است که شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتر از این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

طبقه بندی موضوعی

 

1-دروغ، ظلم پذیری، غیبت و ربا خواری به ترتیب از گناهان ..........؛........،...........و............می باشد و راه اصلاح ومعالجه جامعه از این بیماری ها انجام .....است؟

الف) فردی –اجتماعی –فردی –اجتماعی-توبه فردی واجتماعی      ب) فردی- فردی-اجتماعی-اجتماعی- توبه فردی واجتماعی

ج) فردی-فردی- اجتماعی- اجتماعی-امر به معروف ونهی از منکر        د) فردی –اجتماعی –فردی –اجتماعی- امر به معروف ونهی از منکر

2-تلخ ترین ورنج آور ترین حالت انسان هنگام ارتکاب گناه وقتی است که انسان.......... 

 

الف) شرمساری وخجالت در قلب او ظاهر نشود.      ب)گرفتار شیطان وهوی وهوس های شیطانی شود.

ج)شخصیت آلوده ووحشتانک فردای خود را بیند. د)در زیر نگاه خدای بینا دست به گناه بزند

3-کدام مورد از پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضلالت است؟

الف)توجیه گناه وفساد های اخلاقی         ب)توجیه گناه وعادت به آن

ج)ظلم به مردم و فساد های اخلاقی        د)ظلم به مردم وعادت به آن

4-از آیه شریفه ((فان الله یتوب علیه)) کدام پیام مستفاد می گردد؟

الف)تخلیه گناه وطلب بخشش از خداوند       ب)خارج شدن گناه از قلب انسان

ج)برگشتن از گناه به سوی رحمت الهی   د)برگشتن لطف وآمرزش به سوی انسان

5-منظور از (( پیرایش ))یا تخلیه در توبه .......است وپیامبر گرامی اسلام(ص) می فرماید:.....

الف) جلوگیری از ورود شیطان به قلب – توبه دل ها را پاک می کند وگناهان را می شوید.

ب)خارج کردن گناهان از قلب- توبه دل ها را پاک می کند وگناهان را می شوید.

ج) جلوگیری از ورود شیطان به قلب-کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده

د) خارج کردن گناهان از قلب- کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده

6-((نجات انسان و دیدگاه او از محدوده ی تنگ دنیا ومجهز کردن او به استدلال برای اثبات عوالم پس از مرگ و مبارزه با عقاید خرافی )) از دقت در کدام آیه استنباط می شود؟

الف)((ومن یسلم وجهه الی الله وهو محسن فقد استمسک....))         ب)((من ءامن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا....))

ج)((قل امنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم...))           د)((قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون...))

7-رعایت دید گاه  متعادل نسبت به نعمت های اخروی  ودنیوی وروی گردانی از گناهان که شکل دهنده به فکر و اندیشه برگرفته از قرآن است ، به ترتیب پیام کدام آیات است؟

الف)((الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره و.....))-((قل انما حرم ربی الفواحش ماظهرمنها ومابطن))

ب)((قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق))-(( قل انما حرم ربی الفواحش ماظهرمنها ومابطن))

ج)(( قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق))-((فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله یتوب علیه))

د)(( الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره و....))-(( فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله یتوب علیه))

پیام آیه شریفه (فلذلک فادع و استقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت....)موضوع .....به عنوان .... می باشد.  8-

الف)مبارزه بامظاهر جهل وخرافات-تحقق جامعه عدالت محور 

ب)مبارزه با تبعیض نژادی وامتیازات اشرافی- تحقق جامعه عدالت محور       

ج) مبارزه بامظاهر جهل وخرافات-بالا بردن میزان تعقل و تفکر مردم

  د) مبارزه با تبعیض نژادی وامتیازات اشرافی- بالا بردن میزان تعقل و تفکر مردم     

دعوت به ((تفکر وتعقل وخردورزی )) از توجه به کدام آیه مفهوم می گردد؟ 9- 

الف) ((قل امنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم...))

  ب)( (من ءامن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا....))

ج) )((قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق))

            د) ((قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون...))

10-قرآن کریم انسان ها را به جای روی گردانی از نعمت های حلال به دوری از........توصیه می کند و میفرماید:....

الف) گناهان وکارهای زشت - قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق

ب) گناهان وکارهای زشت- قل انما حرم ربی الفواحش ماظهرمنها ومابطن

ج)دلبستگی به زینت های دنیوی- قل انما حرم ربی الفواحش ماظهرمنها ومابطن

د) دلبستگی به زینت های دنیوی- قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق

11-پیام اسلام ،پیامی برای ......است و تاکید بر محتوای عقلانی وخردمندانه دین از آیه ........مفهوم می گردد.   

الف)آزادی خواهان-هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق       

  ب)فطرت انسان ها- هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق          

ج) آزادی خواهان-ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه....           

 د) فطرت انسان ها- ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه....

12-از دقت در آیه شریفه ((وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونو ا شهدا علی الناس و....)) مفهوم می گرددکه........

الف) خروج ار حد اعتدال وگرایش به افراط وتفریط ،شایسته انسان نیست.

ب)لزوم وصول به مقام الگویی برای دیگر امت ها ، حرکت در جاده ی اعتدال است.

ج)مشیت خداوند،اقتضای اسوه شدن پیامبر (ص) برای مومنان و موحدان را فراهم ساخت.

د)هماهنگی با اصل حاکم بر هستی که عدل است ،مورد انتظار خدا او رسول ازمومنان است.

13-برای رساندن جامعه به شاخص های تمدن متعالی اسلام،کدام اقدامات ضروری است؟

الف) همراه کردن دیگران با خود-تلاش برای پیشگام شدن در علم وفناوری –تقویت عزت نفس عمومی

ب)تقویت ایمان واراده- تلاش برای پیشگام شدن در علم وفناوری- تقویت عزت نفس عمومی

ج) تقویت ایمان واراده-تلاش برای کسب آگاهی دقیق از تمدن اسلامی –استحکام بخشیدن به نظام اسلامی

د) همراه کردن دیگران با خود- تلاش برای کسب آگاهی دقیق از تمدن اسلامی –استحکام بخشیدن به نظام اسلامی

14-آیه شریفه ی ((قال موسی لقومه استعینوا باالله واصبروا...))،بیانگر موضوع .....درحوزه.......است.    

الف)تقویت ایمان واراده –اول:تقویت توانایی های فردی                     ب) تقویت ایمان واراده-سوم:تقویت بنیان های جامعه

ج) همراه کردن دیگران با خود-اول: تقویت توانایی های فردی              د) همراه کردن دیگران با خود  - سوم:تقویت بنیان های جامعه

15-اولین قدم جهت ایفای نقش برای رسیدن به اهداف اسلامی در تمدن جدید جهانی کدام است؟

الف)تقویت بنیان های جامعه     ب)همراه کردن دیگران با خود

ج ) تقویت توانایی های فردی د)حضور موثر در جامعه جهانی

16 باقی ماندن زشتی قمار در اذهان وفراهم شدن زمینه ی پیدایش آن در جامعه ،.......حرمت آن است و بازی با ابزار قمار از طریق کامپیوتر.......وشرکت در مجالس قمار .....می باشد.

الف)معلول-در هر صورت حرام –اگر مستلزم مفسده نباشد ،جایز

 ب)معلول –اگر به قصد قمار نباشد،بلا مانع- اگر مستلزم مفسده نباشد ،جایز

ج)علت-گر به قصد قمار نباشد،بلا مانع- در هر صورت حرام

 د)علت- در هر صورت حرام  -  در هر صورت حرام

17-اگر کسی استغفارواقعی  را به تاخیر بیندازد ،استغفار را بی خاصیت می کند اثر بدتر چنین استغفاری مانند کسی است که......

الف)پروردگارش را مسخره کرده                                         ب)انگار هیچ توبه ای نکرده است

الف)پروردگارش را مسخره کرده                                         ب)انگار هیچ توبه ای نکرده است

 

ج) عمر خود را به بطالت وبیهودگی گذرانده                              د)خودش را مسخره کرده وتوبه اش قبول نخواهد بود

 

18-مفهوم این سخن امام رضا (ع) که فرموده است ((المستغفر من الذنب ویفعله کالمستهزی بربه)) آن جا محقق می شود که..........واقعیت نیافته باشد

الف)تصمیم بر تکرار نکردن گناه                                          ب)جبران حقوق مردم

ج)پشیمانی از گذشته گناه آلود                                              د)جبران حقوق الهی

19-محور رسالت رسول خدا (ص) ......بود که آیه شریفه .......حاکی از آن است.

الف)تنظیم روابط بر پایه عدل - فلذلک فادع و استقم کما امرت ....

ب) مبارزه با شرک-  فلذلک فادع و استقم کما امرت ....

ج) مبارزه با شرک-  من ءامن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا...

د) تنظیم روابط بر پایه عدل- من ءامن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا....

20-با توجه به آیات قران ،((پیروزی وسربلندی ))و((داشتن عاقبت نیک برای انسان)) در گرو کدام است؟

الف)پذیرش ولایت الهی ورسولش – کمک خواستن از او وصبر در راه

 ب)رعایت اعتدال- پذیرش ولایت الهی ورسولش

ج) پذیرش ولایت الهی ورسولش -رعایت اعتدال

              د) رعایت اعتدال- کمک خواستن از او وصبر در راه      

1-د سراسری91

2-د سنجش92

3-ب سنجش91

4-د سنجش90

5-د سنجش 88

6-ب سراسری91

7-ب سراسری90

8-ب سراسری88

9-د سراسری86

10-ب سراسری89

11-د سراسری90

12-ب سراسری91

13-الف سراسری88

14-الف سراسری88

15-ج سنجش 87

16-د گاج

17-الف سراسری87

18-الف سراسری90

19-ج گاج

20-الف گاج

  • طاهره نظیفی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی