دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

دین وزندگی

اگر : هدفی برای زندگی دلی برا دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی با آرزوی خوشبختی برای همه ی همکاران و دانش آموزان عزیزم

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.
الهى ! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى ! یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.
الهى ! سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.
الهى ! چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ‏ایم و تنها تو کاره اى.
الهى ! از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات و الارض انعمت فزد.
الهى ! شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شان متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.
الهى ! واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.
الهى ! چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت...
هی دل چگونه کالای است که شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتر از این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

طبقه بندی موضوعی

طرح درس

يكشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۵۱ ب.ظ

 درس:دین وزندگی2

کلاس :دوم دبیرستان

مفاهیم اصلی کتاب

 

(طرح درس سالانه)نام دبیر:


ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

مهر

جلسه اول :

جلوه های حکمت وتدبیر

(در چگونه جهانی زندگی می کنیم)

غایت مندی وحکمت وتدبیر در خلقت وانس وتوجه به خالق حکیم ومدبرجهان

1- ویژگی های مجموعه نظام مند2- مقایسه مجموعه فاقد نظام ودارای نظام3- نظام مند دیدن جهان خلقت

4- درک حضور حکمت وتدبیر الهی در نظام خلقت

5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

با کاروان هستی

(جهان رو به سوی کجادارد )تشخیص جهان به عنوان یک نظام یکپارچه که دارای یک هدف است.

1- توانایی تبیین نظام های کوچک درنظام های بزرگ وارتباط هدف های نظام کوچک باهدف های نظام بزرگ 2- ارائه تصویری از نظام به هم پیوسته جهانی وتعیین هدف نهایی خلقت 3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک

(گروهی)

جلسه سوم :

 

جلوه های حکمت وتدبیر

با کاروان هستی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته .ماژیک

جلسه چهارم:

 

جلوه های حکمت وتدبیر

با کاروان هستی

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

سرمایه های  انسان

آشنایی با جایگاه انسان در نظام خلقت وارزش های انسان

1- شناخت فضیلت واوصاف انسان در قرآن

2- آشنایی باودیعه های الهی در انسان بنا بر بیان قران

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته،ماژیک  (پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

خود حقیقی

ویژگیهای انسان مر بوط به بعد جسمانی  انسان است یا حقیقتی بر تر دارد

1- آشنایی وتوجه به مراحل خلقت انسان ،ذکر شده در قرآن کریم

2- تبیین دو بعد وجودی انسان وارتباط آنها با یکدیگر

3- توانایی اثبات بعدغیرمادی وجودانسان(روح)

 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

آبان

جلسه اول :

 

سرمایه های انسان

خود حقیقی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه دوم:

 

سرمایه های انسان

خود حقیقی

 

 

 

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه سوم‌:

 

پنجره ای به روشنایی

مقابسه دیدگاه هادرباره مرگ وتشخیص برتریهای دیدگاه توحیدی وثمرات آن

1- شناخت دیدگاههای مختلف درباره مرگ وتحلیل انها2- شناخت دیدگاه توحیدی بامراجعه به قرآن وسنت وسیره3- شناخت ثمرات دیدگاه اسلامی نسبت به مرگ وجهان آخرت4- احساس امید ورضایت نسبت به دیدگاه اسلامی5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

آبان

جلسه چهارم :

 

آینده روشن

توانایی تبیین دلایل ضرورت معاد و معاد جسمانی

دلالیلی به زندگی برتر درآن جهان

1- آشنایی با ضرورت معاد وبیان دلایل آن

2- ضرورت توجه به پیام پیامبران درباره اینده انسان

3- توانایی پاسخ به برخی اشکالات پیرامون معاد جسمانی

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه پنجم:

 

پنجره ای به روشنایی

آینده روشن

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه ششم :

 

پنجره ای به روشنایی

آینده روشن

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

آذر

جلسه اول:

منزلگاه بعد

آشنایی با جهان برزخ و توانایی تبیین رابطه ی آن با دنیا وآخرت

1- شناخت جهان برزخ به عنوان عالم میان دنیا وآخرت

2- شناخت رابطه دنیا با برزخ وآخرت وتوضیح وتبیین آن رابطه

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

واقعه بزرگ

آشنایی با مراحل وقوع قیامت وچگونگی محاکمه الهی

1- آشنایی با مراحل تکوین واقعه قیامت وتوانایی تبیین آن

2- درک صحیحی ازمحاکمه الهی درروزجزاوسرنوشت انسانها پس ازآن 3- کسب مراتبی ازخوف ورجاءنسبت به آینده ی خود در جهان آخرت 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی)

جلسه سوم:

 

منزلگاه بعد

واقعه بزرگ

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه چهارم :

 

منزلگاه بعد

واقعه بزرگ

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

فرجام کار

 

 

آشنایی با سرنوشت وسرانجام انسان درمنزل آخرت و احساس نیازبه کسب آمادگی درآن روز

1- بیان مراحل واقعه قیامت از ابتدای نفخ صور تا بعد از حضور در دادگاه الهی

2- شرح جایگاه نیکوکارانوگناهکاران بر اساس قرآن کریم وسنت

3- تبیین تناسب عمل با پاداش وکیفر

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

فرجام کار

 

 

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

دی

جلسه اول :

 

تمام نه درس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه دوم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه سوم :

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه چهارم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه ششم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

بهمن

جلسه اول :

 

اعتماد بر او

توجه به نقش توکل واعتماد به خدا درتقویت عهدها و پیمانها وتسریع در حرکت به سوی خدا

1- آشنایی با معنا وجایگاه توکل در قرآن

2- توانایی تشخیص میان توکل وریسک وخطر کردن

3- توضیح این که چرا فقط باید به خدا توکل کنیم.

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی)

جلسه دوم:

 

اعتماد بر او

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه سوم‌:

 

دوستی با حق

شناخت آثار محبت داشتن به خدا وتلاش برای تقویت رابطه ی محبت آمیز با او دوستی با دوستان خدا ودشمنی با دشمنان خدا

1- درک توجه محبت آمیز خداوند به مخلوقات خود واز جمله انسانها 2- تقویت رابطه ی دوستی انسان با خدا 3- تاثیر محبت انسان در تصمیم گیری ها وکار های او 4- تبیین دوستی با دوستان خدا 5- تبیین تاثیر محبت داشتن به خدا،در پیروی از او 6- شناخت رابطه ی تقابلی دوستی با خدا و دوری از دشمنان خدا 7- شناخت تاثیر دوستی با خدا در مبارزه با باطل  8- قرائت صحیح آیات و..

 

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

بهمن

جلسه چهارم :

 

دوستی با حق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه پنجم:

 

اعتماد بر او

دوستی با حق

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه ششم :

 

فضیلت آراستگی

آشنایی با ارزشمندی آراستگی ظاهری همراه با عفاف در اسلام وگرایش به این آراستگی وعفاف

1- آشنایی با نظر پیشوایان دین درباره آراستگی ظاهر وتوصیه ها ی آنان دراین مورد2- آشنایی با تاثیر آراستگی وپاکیزگی برزندگی فردی واجتماعی 3- درک رابطه ی میان آراستگی باطن وظاهر4- شناخت رابطه ی میان آراستگی حقیقی وعفاف5- شناخت رابطه ی میان عزت وآراستگی وعفاف6- درک صحیح رابطه یمیان پوشش وعفاف وعزت

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

اسفند

جلسه اول:

 

فضیلت آراستگی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه دوم:

 

زیبایی عفاف

آشنایی با رابطه ی حجاب وعفاف ومسائل پیرامون حجاب برای گرایش وتوجه بیشتر به حجاب اسلامی

1- تبیین ضرورت حجاب وپوشش اسلامی بر مبنای آیات قرآنی و تعیین حدود آن 2- بیان رابطه میان حد پوشش ونوع لباس در فرهنگ اسلامی 3- توضیح تفاوت میان پوشش زنان و.مردان وذکر دلایل آن    4 –چه زنانی محرم انسانند و چه مردانی محرم زنانند 5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها 

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه سوم:

 

زیبایی عفاف

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه چهارم :

 

فضیلت آراستگی

زیبایی عفاف

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

نظارت همگانی

آشنایی با اصل امر به معروف ونهی ازمنکر برای کسب آمادگی جهت انجام دادن صحیح آن

1- آشنایی با برخی از آیات مربوط به امر به معروف ونهی از منکرو پیام های این آیات 2- به دست آوردن درک صحیح از نیاز جامعه به نظارت همگانی به علت داشتن سرنوشت مشترک 3- گرایش به دعوت دیگران به خیر وخوبی ها 4- قرائت صحیح آیات وترجمه آن

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

 

نظارت همگانی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل

فروردین

جلسه اول :

-

-

-

-

جلسه دوم:

-

-

-

-

جلسه سوم :

-

-

-

-

جلسه چهارم:

 

کار در نظام اقتصادی

آشنایی با معیار های کسب حلال ونقش ثروت در عدالت اجتماعی واحکام مالی اسلام وتلاش برای عمل کردن به این احکام

1- آشنایی با معیار اصلی کسب درآمدحلال وتولید ثروت در اسلام  وعلاقه به این نوع کسب درآمد 2- شناخت کارهای کاذب وتاثیر منفی آن ها بر آبادانی جامعه پرهیزازآن ها 3- آشنایی با تاثیرات منفی ربا بر عدالت اجتماعی ومارزه ی اسلام با آن ها 4- آشنایی با شیوه های مثبت مشارکت کار وسرمایه به عنوان مبنای بانک داری اسلامی 5- شناخت راه های رفع نیاز های عمومی در احکام اسلام 6- آشنایی با احکام اسلام در مورد خمس،زکات و انفاق 7- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه پنجم :

 

 

کار در نظام اقتصادی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک  

جلسه ششم:

 

نظارت همگانی

کار در نظام اقتصادی

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

اردیبهشت

جلسه اول :

 

یاری از نماز و روزه

آشنایی باحکمت نماز و روزه و احکام آن

1-آشنایی با فواید نماز و روزه از طریق آیات قران و سخنان معصومین 2-شناخت راههای متعدد برای رشد نهال تقوا در انسان 3-آشنایی با احکام نماز و روزه 4-  قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

یاری از نماز و روزه

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،،ماژیک

جلسه سوم‌:

 

کار در نظام اقتصادی

یاری از نماز و روزه

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

اردیبهشت

جلسه چهارم :

 

تمام نه درس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه پنجم:

 

درس دهم تا دوازدهم

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه ششم :

 

درس سیزدهم تا شانزدهم

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

 

  • طاهره نظیفی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی